søndag den 25. oktober 2020

Skovnisser på vej til kongres

 


Spøg til side. Dette er pæle, der indikerer, hvor kommende boardwalk/stisystem skal anlægges. Endnu et byggeprojekt som deler vandene...

Hvor meget byggeri kan Hald Sø-området tåle, før naturen er blevet væk, og et friseret park- og oplevelsesmiljø har taget over?

Balancer og sammenhænge - og vores (naturs) fremtid...

mandag den 19. oktober 2020

Den er bare 10-4!

 


Hald Sø´s Bådelaug takker 10-4 Byggecenter & Tømmerhandel i Viborg for støtten i form af tre håndsave og et 30m langt målebånd, der kommer i brug i vandplejen her i efteråret.

Mange tak, den er bare 10-4!

onsdag den 14. oktober 2020

Trip, trap, træsko...

 


PH-Outdoor.dk har støttet Hald Sø´s Bådelaug med tre par waders i henholdsvis str. 41, 43 og 45 til brug i vandplejen.

Det betyder i praksis, at hvis du har lyst til at komme med på efterårets vandløbsgennemgang eller se vandplejen lidt an, men hverken ejer søstøvler eller waders har du nu muligheden.

Sms eller skriv blot til Ole på 51 53 44 45 / odahlgreen@gmail.com

Tak, Peter!


søndag den 11. oktober 2020

Udlægning af gydegrus i Dollerup Bæk, uge 41

 

Der er blevet skovlet grus i weekenden...


... og kørt med trillebør.


For vi kunne lige nå at få udlagt gydegrus og etablere de tre planlagte gydebanker inden efterårets komme...

Indblik, undervejs:
To pausebilleder:Fra kontrolmålingerne:
Gydebanker:

Mange tak for hjælpen til Viborg Kommune, Viborg Fiskeriforening, Grønhøj Vognmandsforretning - og ikke mindst en ydmyg og stor tak til lodsejer.

Bådelauget ønsker alle en god efterårsferie.


torsdag den 6. august 2020

Har du modtaget medlemsbladet?


Sommerens medlemsblad er at finde i alles indbakker på den udsendte medlemsmail fra det nye system. Enkelte medlemmer er uden e-mail, og disse har modtaget en papirudgave. 

Savner du din elektroniske kopi, kan den ligge i en af de andre bakker på din mail, eller din e-mailadresse kan have ændret sig i forhold til den, som bådelauget registrerede.

Du kan som medlem blot henvende dig til bestyrelsen, baadelaughaldsoe@gmail.com, få opdateret gældende e-mailadresse og fremsendt en elektronisk kopi.

Overvejer du at blive medlem, er du selvsagt også velkommen til at skrive. Medlemskab er 75,- årligt (1.4-31.3).

mandag den 3. august 2020

Udsætning af ål i Hald Sø, sommeren 2020

Årets åleudsætning havde som meget andet været påvirket af COVID-19, men på trods af dette fandt hele 20.000 fine ål alligevel vej til den midtjyske sø ultimo juli – dejligt!


Dagen startede med at få de gamle ålekasser ned fra loftet i klubhuset. 
(Foto: Ole Dahlgreen)


Fremgangsmåden vendes over en kop kaffe inden afgang mod syd. 
(Foto: Ole Dahlgreen)

I fuld gang! Fiskerikontrollen sikrer, at alting går forsvarligt for sig. 
(Foto: Thorbjørn Svensson)

Ål hældes fra en kasse til en anden. Herved kan ålene være i jollen - og det kan udsætterne også. (Foto: Thorbjørn Svensson)

Masser af forunderlige ål! (Foto: Thorbjørn Svensson)

Så er holdet ved at være klar. (Foto: Thorbjørn Svensson)

Udsætning mellem siv. (Foto: Ole Dahlgreen)

Udsætning langs en sivbræmme. (Foto: Thorbjørn Svensson)

Skipper. (Foto: Thorbjørn Svensson)

Ål forlader forsigtigt en flamingokasse for at finde deres nye hjem. 
(Foto: Thorbjørn Svensson)

Efter en vel overstået udsætning med godt humør kan besætningen nyde en alkoholfri pilsner på vejen tilbage. (Foto: Thorbjørn Svensson)

Herefter skulle der rigges fra, ligesom ålekasserne skulle tilbage på loftet, hvor de var blevet hentet samme morgen. (Foto: Ole Dahlgreen)

En særlig tak til familien Gerstrøm/Aa i forbindelse med årets udsætning af ål.mandag den 29. juni 2020

Ekstraordinær generalforsamling på Naturskolen ved Hald, Ravnsbjergvej 71, Viborg


Onsdag den 24. juni kl. 19:00

Dagsorden
1. Valg af dirigent
Forslag: Lars Sandbjerg
2. Valg af referent:
Forslag: Inge Busk
3. Valg af formand frem til næste ordinære generalforsamling, 2021.
Bestyrelsen foreslår: Thorbjørn Svensson, Viborg
4. Valg af kasserer for kommende periode (2020 - 2022).
Bestyrelsen foreslår: Jens Mathiassen, Hald Ege
5. Vedtægtsændring af §4 – tilføjelse:
Foreningens økonomiske anliggender administreres af formand og kasserer, der er bemyndiget til i
fællesskab at disponere over foreningens formue, herunder til også at kunne disponere over
foreningens midler via elektroniske bankprodukter.
Formand og kasserer kan under denne bemyndigelse, såfremt det skønnes hensigtsmæssigt,
videredelegere til udvalgte medlemmer i bestyrelsen, dog således at der altid tegnes 2 i forening.
(Vedtægtsændring træder i kraft ved et stemmeflertal på ¾ af de fremmødte)

Næstformand Jens Aage Sandbjerg bød velkommen og gav ordet videre til dirigenten.

Ad 1. Valg af dirigent
Lars Sandbjerg blev enstemmigt valgt til dirigent.
Dirigenten kunne konstatere, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indkaldt ifølge
Bådelaugets vedtægter og derfor beslutningsdygtig. Grundet covid-19-krisen afholdes den ekstraordinære
generalforsamlingen en del senere end normalt - ifølge laugets vedtægter. 12 personer var mødt frem til
generalforsamlingen, heraf 11 stemmeberettigede.
Ad 2. Valg af referent
Inge Busk blev valgt, som referent.
Ad 3. Valg af formand frem til næste ordinære generalforsamling 2021
Thorbjørn Svensson blev enstemmigt valgt. Thorbjørn takkede for valget og udtrykte glæde over, at komme
i gang med flere tiltag i Bådelaugets regi igen.

HALD SØ’S BÅDELAUG
Formand Jens V. B. Christensen, Gyvelvej 4, 8800 Viborg
Tlf.: 21426956 Mail: maryjens@oncable.dk

baadelaughaldsoe@gmail.com

www.hsbl.dk
Ad 4. Valg af kasserer for den kommende periode (2020-2022)
Jens Mathiassen var med over video, da han var på arbejde. Jens blev enstemmigt valgt.
Ad 5. Vedtægtsændring af §4 – tilføjelse:
” Foreningens økonomiske anliggender administreres af formand og kasserer, der er bemyndiget til i
fællesskab at disponere over foreningens formue, herunder til også at kunne disponere over foreningens
midler via elektroniske bankprodukter.
Formand og kasserer kan under denne bemyndigelse, såfremt det skønnes hensigtsmæssigt,
videredelegere til udvalgte medlemmer i bestyrelsen, dog således at der altid tegnes 2 i forening”
Ovennævnte tilføjelse til §4 blev enstemmigt vedtaget. Ændringen bliver tilføjet på www.hsbl.dk under
”Vedtægter”.
Eventuelt:
Thorbjørn kunne fortælle, at på hans hjemmeside www.haldsoe.info er der en del relevante oplysninger for
Bådelaugets medlemmer. Det er Thorbjørn, der vedligeholder denne side.
Bådelaugets www.hsbl.dk er stadig foreningens side med oplysninger om aktiviteter, stort og småt om
foreningens og dens forskellige tiltag med f.eks. vandrensning, og hvad der sker i og omkring Humlehuset.
Bethina Sadolin fra Karup spurgte til de møder, som lauget har deltaget i vedrørende søen. Her kunne bl.a.
Jørn Kristensen fra Hald Ege oplyse, at Kommunen, vedrørende Hald Sø, har indgået aftale med Orbicon
om, at de måler ilt og temperatur i vandsøjlen i sommer. Samtidig er der bestilt et oplæg til
bundfaunaundersøgelser i efteråret og næste forår. Orbicon måler første gang den 25. juni 2020 og dagen
efter åbnes for ilten. Der er desuden planer om at invitere Bådelauget til et møde i uge 27.
Hans Sandbjerg og Per Busk har deltaget i møder omhandlende forbedringer ved Skytteholmen. Der er nu
nedsat en arbejdsgruppe, som arbejder videre med de oplæg, som Naturstyrelsen ved Steen Bonne
Rasmussen har lavet sammen med frivillige fra området. Der er endnu ingen vedtagne aktiviteter.

Mødet sluttede kl. 19:45. Dirigenten takkede for god ro og orden.

Referat 25-06-2020 – Inge Busk

Dirigent Lars Sandbjerg