torsdag den 6. august 2020

Har du modtaget medlemsbladet?


Sommerens medlemsblad er at finde i alles indbakker på den udsendte medlemsmail fra det nye system. Enkelte medlemmer er uden e-mail, og disse har modtaget en papirudgave. 

Savner du din elektroniske kopi, kan den ligge i en af de andre bakker på din mail, eller din e-mailadresse kan have ændret sig i forhold til den, som bådelauget registrerede.

Du kan som medlem blot henvende dig til bestyrelsen, baadelaughaldsoe@gmail.com, få opdateret gældende e-mailadresse og fremsendt en elektronisk kopi.

Overvejer du at blive medlem, er du selvsagt også velkommen til at skrive. Medlemskab er 75,- årligt (1.4-31.3).

mandag den 3. august 2020

Udsætning af ål i Hald Sø, sommeren 2020

Årets åleudsætning havde som meget andet været påvirket af COVID-19, men på trods af dette fandt hele 20.000 fine ål alligevel vej til den midtjyske sø ultimo juli – dejligt!


Dagen startede med at få de gamle ålekasser ned fra loftet i klubhuset. 
(Foto: Ole Dahlgreen)


Fremgangsmåden vendes over en kop kaffe inden afgang mod syd. 
(Foto: Ole Dahlgreen)

I fuld gang! Fiskerikontrollen sikrer, at alting går forsvarligt for sig. 
(Foto: Thorbjørn Svensson)

Ål hældes fra en kasse til en anden. Herved kan ålene være i jollen - og det kan udsætterne også. (Foto: Thorbjørn Svensson)

Masser af forunderlige ål! (Foto: Thorbjørn Svensson)

Så er holdet ved at være klar. (Foto: Thorbjørn Svensson)

Udsætning mellem siv. (Foto: Ole Dahlgreen)

Udsætning langs en sivbræmme. (Foto: Thorbjørn Svensson)

Skipper. (Foto: Thorbjørn Svensson)

Ål forlader forsigtigt en flamingokasse for at finde deres nye hjem. 
(Foto: Thorbjørn Svensson)

Efter en vel overstået udsætning med godt humør kan besætningen nyde en alkoholfri pilsner på vejen tilbage. (Foto: Thorbjørn Svensson)

Herefter skulle der rigges fra, ligesom ålekasserne skulle tilbage på loftet, hvor de var blevet hentet samme morgen. (Foto: Ole Dahlgreen)

En særlig tak til familien Gerstrøm/Aa i forbindelse med årets udsætning af ål.mandag den 29. juni 2020

Ekstraordinær generalforsamling på Naturskolen ved Hald, Ravnsbjergvej 71, Viborg


Onsdag den 24. juni kl. 19:00

Dagsorden
1. Valg af dirigent
Forslag: Lars Sandbjerg
2. Valg af referent:
Forslag: Inge Busk
3. Valg af formand frem til næste ordinære generalforsamling, 2021.
Bestyrelsen foreslår: Thorbjørn Svensson, Viborg
4. Valg af kasserer for kommende periode (2020 - 2022).
Bestyrelsen foreslår: Jens Mathiassen, Hald Ege
5. Vedtægtsændring af §4 – tilføjelse:
Foreningens økonomiske anliggender administreres af formand og kasserer, der er bemyndiget til i
fællesskab at disponere over foreningens formue, herunder til også at kunne disponere over
foreningens midler via elektroniske bankprodukter.
Formand og kasserer kan under denne bemyndigelse, såfremt det skønnes hensigtsmæssigt,
videredelegere til udvalgte medlemmer i bestyrelsen, dog således at der altid tegnes 2 i forening.
(Vedtægtsændring træder i kraft ved et stemmeflertal på ¾ af de fremmødte)

Næstformand Jens Aage Sandbjerg bød velkommen og gav ordet videre til dirigenten.

Ad 1. Valg af dirigent
Lars Sandbjerg blev enstemmigt valgt til dirigent.
Dirigenten kunne konstatere, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indkaldt ifølge
Bådelaugets vedtægter og derfor beslutningsdygtig. Grundet covid-19-krisen afholdes den ekstraordinære
generalforsamlingen en del senere end normalt - ifølge laugets vedtægter. 12 personer var mødt frem til
generalforsamlingen, heraf 11 stemmeberettigede.
Ad 2. Valg af referent
Inge Busk blev valgt, som referent.
Ad 3. Valg af formand frem til næste ordinære generalforsamling 2021
Thorbjørn Svensson blev enstemmigt valgt. Thorbjørn takkede for valget og udtrykte glæde over, at komme
i gang med flere tiltag i Bådelaugets regi igen.

HALD SØ’S BÅDELAUG
Formand Jens V. B. Christensen, Gyvelvej 4, 8800 Viborg
Tlf.: 21426956 Mail: maryjens@oncable.dk

baadelaughaldsoe@gmail.com

www.hsbl.dk
Ad 4. Valg af kasserer for den kommende periode (2020-2022)
Jens Mathiassen var med over video, da han var på arbejde. Jens blev enstemmigt valgt.
Ad 5. Vedtægtsændring af §4 – tilføjelse:
” Foreningens økonomiske anliggender administreres af formand og kasserer, der er bemyndiget til i
fællesskab at disponere over foreningens formue, herunder til også at kunne disponere over foreningens
midler via elektroniske bankprodukter.
Formand og kasserer kan under denne bemyndigelse, såfremt det skønnes hensigtsmæssigt,
videredelegere til udvalgte medlemmer i bestyrelsen, dog således at der altid tegnes 2 i forening”
Ovennævnte tilføjelse til §4 blev enstemmigt vedtaget. Ændringen bliver tilføjet på www.hsbl.dk under
”Vedtægter”.
Eventuelt:
Thorbjørn kunne fortælle, at på hans hjemmeside www.haldsoe.info er der en del relevante oplysninger for
Bådelaugets medlemmer. Det er Thorbjørn, der vedligeholder denne side.
Bådelaugets www.hsbl.dk er stadig foreningens side med oplysninger om aktiviteter, stort og småt om
foreningens og dens forskellige tiltag med f.eks. vandrensning, og hvad der sker i og omkring Humlehuset.
Bethina Sadolin fra Karup spurgte til de møder, som lauget har deltaget i vedrørende søen. Her kunne bl.a.
Jørn Kristensen fra Hald Ege oplyse, at Kommunen, vedrørende Hald Sø, har indgået aftale med Orbicon
om, at de måler ilt og temperatur i vandsøjlen i sommer. Samtidig er der bestilt et oplæg til
bundfaunaundersøgelser i efteråret og næste forår. Orbicon måler første gang den 25. juni 2020 og dagen
efter åbnes for ilten. Der er desuden planer om at invitere Bådelauget til et møde i uge 27.
Hans Sandbjerg og Per Busk har deltaget i møder omhandlende forbedringer ved Skytteholmen. Der er nu
nedsat en arbejdsgruppe, som arbejder videre med de oplæg, som Naturstyrelsen ved Steen Bonne
Rasmussen har lavet sammen med frivillige fra området. Der er endnu ingen vedtagne aktiviteter.

Mødet sluttede kl. 19:45. Dirigenten takkede for god ro og orden.

Referat 25-06-2020 – Inge Busk

Dirigent Lars Sandbjerg

fredag den 13. marts 2020

Ordinær generalforsamling på Naturskolen ved Hald, Ravnsbjergvej 71, 8800 Viborg


Tirsdag den 03. marts 2020 kl. 19:30.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af protokolfører – accept fra Inge Busk
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab og status
5. Indkomne forslag (indsendes senest 7 dage før til bestyrelsen)
6. Valg af kasserer, (Per Busk modtager ikke genvalg)
7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år, (Jens Åge Sandbjerg modtager genvalg)
8. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år, (Thorbjørn Svensson modtager genvalg)
9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (Hans Sandbjerg modtager genvalg)
10. Valg af revisor, (Preben Albin Petersen modtager genvalg)
11. Valg af revisorsuppleant
12. Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent
Lars Sandbjerg blev enstemmigt valgt til dirigent.
Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt ifølge Bådelaugets vedtægter og
derfor beslutningsdygtig. 21 personer var mødt frem til generalforsamlingen.
Ad 2. Valg af protokolfører
Inge Busk blev valgt, som protokolfører.
Ad 3. Formandens beretning
Det har været et forholdsvis aktivt år, hvor vi har forsøgt, at fortsætte den gode udvikling i bådelauget.
Naturstyrelsen har udstedt nye bådpladser i år. I 2017 nåede man det ikke.
På det grundlag, har vi fået et par ny medlemmer.
Vi har haft et godt samarbejde med Naturstyrelsen hen over året.
I juni, havde vi et møde med dem, hvor Steen Bonne og Peter Brostrøm deltog. Det handlede især om
ulovligheder på og omkring søen. Sejllads uden tilladelse – Bål og campering – Ulovlig fiskeri med mere. Vi
havde håbet på lidt mere forståelse, og lidt mere håndhævelse af reglerne fra Naturstyrelsens side. Men
det har de ikke resurser til, og generelt mener de ikke, problemet er så stort.

2
De opfordrede os til at gå i pressen med vores frustrationer over ulovlighederne. Og lave en logbog over
observerede ulovligheder, som vi så kunne sende til dem.
Vi har deltaget i alle Naturstyrelsens møder om udviklingen af Skytteholmen. Her ønsker man at lave et
multihus indeholdende en sauna, til vinterbaderne, en lille badebro, forbedrede badeforhold med mere. Vi
ønsker at få det udviklet, så skånsomt som muligt, for naturen.
I Bisballe bæk og i Mostgård bæk har Naturstyrelsen, på baggrund af vores henvendelse, etableret to fine
drikkevands-steder. I Bisballe bæk handlede de prompte, her blev der taget aktion få dage efter vores
henvendelse, hvor vi gjorde opmærksom på, at bækken var ved at ændre sit løb.
I Mostgård bæk har vi lavet brinksikring, i samarbejde med Naturstyrelsen. Her har vi sammen ansøgt
kommunen om tilladelse til forstærkning af brinkerne, på et sted, hvor slyngningerne i bækken er ved at
løbe sammen, og dermed skabe en faunaspærring. Det har medført, at de nu bruger os på deres
hjemmeside, som et godt eksempel på samarbejde med lokale kræfter.
Vi har i årets løb haft en del samarbejde med DTU-Aqua.
Vi var nogle stykker, der i foråret forsøgte at hjælpe med at fange ørreder, til mærkning for deres
undersøgelse af fiskenes vandringer i søen.
Vi har sat og røgtet 5 ruser for dem. Hvor vi har fanget ål til mærkning.
Vi havde ruserne i vandet i 37 dage! Fangede i alt 44 ål, hvor 4 var genfangede mærkede ål. Det siger måske
lidt om vores ålebestand i søen!!
DTU-Aqua har i år lavet bestandsanalyse i alle tilløb til Hald Sø.
Det gør man hver 10. år.
Vi var nogle stykker, som hjalp Niels Jørn med dette de første 3 dage i oktober. Der vil komme en
uddybende rapport her en gang i foråret. Men resultatet er allerede lagt ind i Danmarks ørredkort, som kan
findes på DTU-Aquas hjemmeside.
I år har vi forsøgt os med lidt nye aktiviteter.
30. april havde vi en lille jubilæums-reception for 50års dagen for bådelaugets stiftelse.
11. maj havde vi en gedefiskedag, hvor vi startede med morgenkaffe i Humlehuset. Og sluttede af med
røget gedde og røget sild efter fisketur på søen. Et hyggeligt lille arrangement, men det havde været
ønskeligt med lidt flere deltagere.
17.august havde vi en vellykket jubilæumsfest, hvor der deltog omkring 6o. Tak til de mange, som hjalp
med til af få det hele til at lykkes. Specielt tak til Inge og Per som lagde rigtig mange timer i forberedelsen til
festen.
8. september deltog vi i Naturens dag. En vellykket dag med mange besøgende, og mange fik en sejltur på
søen.

3
17. september havde vi i samarbejde med cyklist- forbundet en cykeltur fra Viborg banegård ud til
Humlehuset og retur til Viborg. Her var der en 15-16 deltagere.
I november forsøgte vi os med et par klubaftner, hvor vi skulle støbe blink, men her var tilslutningen for
lille, kun 3 meldte sig, og det er for lidt, vi skal være lidt flere, før vi kan forsvare, Egon Langgaard til at
komme kvit og frit og instruere os. Men vi prøver igen næste vinter.
Vi forsøgte, at lave en hav-tur, men det var heller ikke nok tilslutning.
Vandløbsplejen.
Her startede vi igen i år med et lille grundkursus i vandløbspleje ved Åge Ebbesen.
Hen over sommeren og efteråret har vi så været bækkene igennem, et par gange, for at sikre frit
gennemløb. Brøndkarsen har ikke været så dominerende i år, nok fordi der ikke har været så varmt.
Gydebanke optælling har i år været besværet af den megen regn, med usædvanlig meget vand i bækkene,
samt meget uklart vand.
Dollerup bæk: 4 opstrøms mølledam – 14 nedstrøms – 4 i omløbsstryg – 3 i Bisballe bæk. I Alt: 25 imod
77 sidste år
Mostgård Bæk: 28 nedstrøms mølledam – 13 opstrøms mølledam. I Alt 28 imod 50 sidste år. Og
antydninger af gydning 2 steder opstrøms A13.
Gjeldbækken: 3 styk. imod 12 sidste år.
Krobækken: 1 stk. imod 2 sidste år.
Kapeldalen bæk: 1 stk. imod 2 sidste år.
Sidst i oktober blev okkerfældnings dammen i toppen af Mostgård Bæk, ved lodsejer Jens Kjærulf, renset op
og udvidet med 100 m2.
Det har drillet lidt, på grund af det våde vejr, det er utroligt blødt i engen deroppe, og arbejdet med
overfladejorden er ikke afsluttet endnu, fordi det er for vådt og blødt.
Vi har ansøgt Viborg kommunen om etablering / supplering af 3 gydebanker i Dollerup bæk på de første
100 meter nedstrøms mølledammen.
Vi er stadig i dialog med Viborg kommune om iltningen af Søen. Vi var inviteret med til kommunens
Temadag 22. januar om iltningen af Hald Sø.
Her agiterede vi for, en fortsat iltning af søen under kontrollerede forhold, hvor man justerer ilttilførslen
hen over sommeren, så man kommer til at følge det naturlige faldende iltindhold under springlaget hen
over sommeren, og så kun en ganske kort periode med meget lidt ilt ved bunden om efteråret.
Skarven. Tilbage i 2018 afholdte Naturstyrelsen et møde om skarven, her på Naturskolen. Konklusionen
blev, at DTU-Aqua skulle udvikle en form for overdækning ved udløbene fra Mostgård bæk og Dollerup

4
Bæk, til brug i perioden, hvor smolten trækker ud. Det er imidlertid udskudt lidt på grund af deres
igangværende fiskeundersøgelse i søen.
Under vores møde med Naturstyrelsen, drøftede vi muligheden for at gøre noget aktivt, for at få Havørne
til at slå sig ned i området ved Hald Sø, men Naturstyrelsen ønsker ikke at gøre noget aktivt for det,
havørnene vil komme af sig selv, påstår de.
I sommer blev der udsat 30.000 ål, vi søger igen i år om ål til udsætning.
Vi har bekostet nyt tag på pumpehuset.
I januar havde vi en hyggelig dag med træfældning og naturpleje ved Humlehuset. Så nu har vi brændsel til
næste vinter.
I september følte Hans Sandbjerg sig nødsaget til at trække sig som formand, på grund af sygdom.
Næstformand Jens Christensen tiltrådte som formand. Men på grund af sygdom ser han sig også ude af
stand at fortsætte som formand.
Formandens beretning blev godkendt.
Ad 4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab og status
Kassereren, Per Busk, gennemgik regnskabet for 2019. Han oplyste, at der ved årsskiftet var 220 betalende
medlemmer i 2018 var der 221. Ved seneste opgørelse pr. 03-03-2020 er der 225 stemmeberettigede
medlemmer.
Regnskab blev enstemmigt vedtaget.
Ad 5. Indkomne forslag
Forslag indsendt af bestyrelsen for Hald Sø’s Bådelaug inden for gældende:
Valg af ny formand – grundet sygdom er Jens Christensen nødsaget til at gå af som formand. Der skal derfor
vælges en ny formand.
Ingen emner, så punktet udsættes til ekstraordinær generalforsamling.
Ad 6. Valg af kasserer
Ingen emner, så punktet udsættes til ekstra ordinær generalforsamling
Ad 7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år
Jens Aage Sandbjerg genvalgt.
Ad 8. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år
Thorbjørn Svensson blev genvalgt.
Ad 9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

5

Hans Sandbjerg blev genvalgt. Ole Dahlgren blev valgt.
Ad 10. Valg af revisor
Preben Albin Petersen blev genvalgt.
Ad 11. Valg af revisorsuppleant
Per Madsen blev genvalgt.
Ad 12. Eventuelt
Da det ikke var muligt at få valgt hhv. en ny formand og en ny kasserer, bliver der indkaldt til en
ekstraordinær generalforsamling.
Ifølge vedtægterne:

” Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det
nødvendigt, eller når mindst 20 medlemmer indgiver skriftlig motiveret begæring
herom. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter, at
begæringen herom er modtaget af bestyrelsen.
Indkaldelse til generalforsamlinger skal foretages med mindst 14 dages varsel. I
indkaldelsen angives dagsorden, samt i tilfælde af valg, hvem der er på valg og om
vedkommende er villig til, at modtage genvalg.”

Det skal nævnes, at finder foreningen ingen formand og kasserer, bliver foreningen opløst.
Henrik Baktoft fra DTU Aqua havde et fint indlæg om den igangværende fiskeundersøgelse i Hald Sø. Efter
fremlæggelsen spurgte han, om det var i orden, at lægge nogle få data op online om fiskeundersøgelsen.
Der var almindelig enighed om, at man ikke så det, som et problem. Bestyrelsen tager en drøftelse på første
bestyrelsesmøde og kontakter Henrik Baktoft med tilbagemeldinger.
Der blev talt om, at HSBL burde være mere fremme med information om hvilket arbejde foreningen gør for
naturen i Hald Sø og omegn.

Dirigenten takkede for god ro og orden samt hyggeligt samvær.

Referat 09-03-2020 – Inge Busk

Dirigent Lars Sandbjerg

mandag den 13. januar 2020

Skovning ved Humlehuset

Søndag 12. januar havde en lille gruppe en god arbejdsdag med at skove bøgetræer både ovenfor og nedenfor Humlehuset. Det har lysnet godt op – og Humlehuset har fået tilført godt brænde igen.

Et par stemningsbilleder dagen.
Foto: Inge Busk
onsdag den 8. januar 2020

Miljøovervågning af Hald Sø

Miljøstyrelsen overvåger nu tilførslen og udledning af næringsstoffer i Hald Sø. I december 2019 opsatte Miljøstyrelsen måleudstyr ved de vigtigste tilløb og ved udløbet fra Hald Sø. En station indeholder en tryksensor og en datalogger, som hvert kvarter måler vandstanden. På den måde beregner man, hvor meget vand, der løber til søen fra det enkelte vandløb. 
I løbet af et år kommer Miljøstyrelsen 14 gange og tager en vandprøve, som analyseres for bl.a. næringsstofferne kvælstof og fosfor. Samt beregner hvor meget vand, der løber ved de enkelte stationer. Det skal på sigt give fundamentet for, at kunne beregne en massebalance for Hald Sø. Hvor meget fosfor og kvælstof der tilføres og hvor meget der udledes.   

Foto: Jens V B ChristensenEn af Miljøstyrelsens målestationer.

Placeringen af målestationer. Kortudsnit – Miljøstyrelsen.

lørdag den 19. oktober 2019

Historisk materiale

Bådelauget har nu lagt historisk materiale op på hjemmesiden. Du får adgang via ”Link – HSBL drev” i menuen til højre.
Vi modtog materialet fra Poul Gerstrøm Jensen, som gennem de mange år i Lauget og Dollerup, har samlet disse gode minder, billeder, dokumenter og andet fra Bådelauget, som nu er tilgængelige.
Glæd dig over at få denne mulighed ved et klik her.
Det er bestyrelsens håb, at du vil synes om ideen. Har du en anekdote, billeder eller anden viden, du kan bidrage med til Bådelaugets historie – vil det være en god hjælp til, at dokumentere laugets historie for eftertiden. Send til baadelaughaldsoe@gmail.com - og der vil blive taget hånd om dit materiale.