søndag den 24. december 2023

Årets julegave - nye tider

 I ansøgningerne til årets vandplejeprojekter ville bådelauget blandt andet gerne isætte nogle pæle i Gjelbækkens nedre løb, på strækket nedstrøms Gjelbroen til udløbet i Hald Sø, "til opsamling af vandplanter, da vegetationen i nedre løb er meget sparsom."

Men det viste sig snart, at andre var kommet os i forkøbet - og med noget langt bedre...

Kunne det være nisserne?! Dette er et godt og også realistisk bud på denne juletid af året, der strækker sig langt ind i november, hvor nisser kommer frem og pludselig er synlige allevegne. Det ville gøre det muligt for de rigtige nisser at "gemme" sig, mens disse naturens vogtere udførte deres gode gerninger for helheden. For ellers gør nisser jo ikke meget væsen af sig. Alligevel ved vi, at nisserne ved Hald Sø passer på både søen og dyrene året rundt, også når vi mennesker glemmer at gøre det.

Men dette værk syntes for stort til at være af nisser gjort...

En opringning til Park og Vej gav svaret. De havde i anledning af vandet på Ravnsbjergvej, der skulle tøjles ved etablering af et spiraldræn (ref. Natur & Vand), udlagt dødt ved i Gjelbækkens nedre løb. 

Hvilket imponerende syn!

Park og Vej var tidligere også med ved udlægning af dødt ved i genetablering af natur i Dollerup Bæks nedre løb, som indtil for nylig var en gold sandørken. Allerede nu trives småfiskene her.

Martin fra Park og Vej syner et vandløbsstræk tidligere på året, hvor vandets løb er blevet for smalt i henhold til regulativet grundet et nedfaldet træ. Men naturplejen kan fortsat bestå, hvis man gør det rigtigt. Hands on, dialog og balance er nogle redskaber her.

I Viborg Kommune er Park og Vej progressive i forhold til naturforståelse. Hvor naturgængere og fiskere ved vandløbene tidligere frygtede instansen med leen, som intet efterlod sig i løbet som ved siderne af det, ses i dag ved Hald Sø en ganske anden afvejning af forholdet mellem fri vandgennemstrømning og vandløbsregulativ overfor naturpleje; skjule- og opvækststeder i vegetation og dødt ved til gavn for smådyrslivet og fiskene.

Hvilken julegave til en trængt natur!

Tak, Park og Vej

En stor tak for samarbejdet i 2023 rettes ligeledes til DTU Aqua, Grønhøj Vognmandsforretning, Natur og Vand, Naturstyrelsen, de andre natur- og fiskeforeninger i lokalområdet, samarbejdspartnerne i netværket - og sidst, men bestemt ikke mindst, I der er lodsejere søen rundt og bosat i lokalområdet. Uden jer gik det bare slet ikke.

Og mens vi venter - på opgangen selvfølgelig, som endnu ikke er kommet rigtigt i gang, er her alligevel en julegave fra søen selv til os alle: Opgangsårets første ørreder på leg.


Bådelauget ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.søndag den 3. december 2023

Ørredkortet, vandpleje og status på indsatser

 Mens snemængderne giver et ophold i foreningens udendørsaktiviteter, kan der gøres en kort status på vandplejeprojekter og vandløb.

Nyudlagt gydegrus i Bækkelund Møllebæk.

Denne vil her blive gjort ved anvendelse af et analytisk redskab fra DTU Aqua, som vi bruger i vandplejens indsatser og bådelaugets projektbank frem til 2025, ørredkortet, som findes på fiskepleje.dk (også indlagt i menuen her på siden). Ørredindekset giver ørreden som direkte miljøindikator, og af ørredkortet ser det for Hald Søs vedkommende fortsat ikke godt ud.

Fra vandplejeprojekterne:

I Krobækken (Bækkelund Møllebæk) er der nu udlagt gydegrus i tre projektzoner, og der er udlagt skjulesten i nedre løb. Efter aftale med skovfogeden har vi fået lov at tage noget træ, som lørdag er lagt til side i vandkanten, Det skal vi bruge til sommer. Nu er det blot at vente - håbe - på opgang. Sidste år blev der ikke registreret gydeaktivitet i dette vandløb. Den økologiske tilstand i vandløbet er kategoriseret "ringe" ved ørredkortet.

Vandplejere i sneen ved Bækkelund Møllebæk i fredags. Her er det medlemmer fra Viborg Lystfiskerforening og Hald Sø's Bådelaug, der er i gang, men også Silkeborg Fiskeriforening har aktive medlemmer i vandplejen.

I Gjelbækken er der udlagt gydegrus i den nedre del af løbet, hvor der er etableret en dobbeltbanke strækkende sig på begge sider af Gjelbroen. Sidste år registrerede vi kun en enkelt gydebanke i dette vandløb. Den økologiske tilstand i dette vandløb er ligeledes kategoriseret "dårlig/ringe".

I Dollerup Møllebæk er der suppleret med gydegrus på tidligere udlagte banker. I dette vandløb finder vi de to af blot fire stationer, der ud af femten levede op til målsætningerne ved sidste fiskeundersøgelse af ørred i tilløbene til Hald Sø med elfiskeri i 2019.

Et blik på ørredkortet fra DTU Aqua viser, at i Viborg og Midtjylland står det ringe til i vandløbene. I Hald Sø vurderer bådelauget på baggrund af sine data, at ørredbestanden kan være nede på 200-300 ørreder over mindstemålet...

Fra efterårets vandløbsgennemgang:

Tilløbene til Hald Sø er gennemgået med følgende bemærkninger.

Mostgård Bæk er gennemgået i flere omgange, også efter stormen, i forhold til spærringer. Det er ikke meget plads, en ørred har brug for, til at kunne vandre op igennem vandløbet, ligesom småfisk har brug for mange skjule- og levesteder, men i år var der en del spærringer (14, nedre + øvre løb). 

Eksempel på typisk spærring i Mostgård Bæk fra efterårets gennemgange. Ved hver spærring falder der ørreder fra, der ikke når gydeområder, og bestanden er trængt. Men smuk er den.

Omløbet og passagen gennem mølledammen ved Most Mølle udgør løbende en opmærksomhed, for det sander til og lukker hurtigt. 

Det lavvandede smalle omløb til venstre gør ikke meget væsen af sig ved siden af det buldrende blinde fald, men ørreden kan lige "lokkes" til at høre det mindre og knap farbare løb på grund af "rutsjebanekonstruktionen", der søges ført ned lige ved siden af det. Konstruktionen er dog meget skrøbelig og skrider i både hårdt vejr, som når rådyr passerer.

Der er også opmærksomhed på den lange og stejle rørunderføring ved Vejlevej, som det vurderes umuligt for fiskene at passere op igennem og nå gydeområderne på plateauet. Et argument her er, at nedstrøms rørunderføringen findes de øvrige to af blot fire stationer, som ved Hald Sø giver "høj" målopfyldelse, men både opstrøms og nedstrøms disse ser det ikke så godt ud.

Mostgård Bæk opstrøms rørunderføringen ved Vejlevej. Vil ørreden i Hald Sø på et tidspunkt få lov til igen at gyde her?

Bådelauget har netop modtaget afslag fra Grøn Pulje i Viborg Kommune på en ansøgning om midler til at kunne hæve vandstanden nedstrøms rørunderføringen samt udlægge gydegrus både op- og nedstrøms spærringen. Opmærksomheden består. Ligeledes ansøgte Hald Sø's Bådelaug Grøn Pulje i Viborg Kommune om midler til udlægning af gydegrus andetsteds i løbet grundet en gydebanke, der er forsvundet helt, for at kunne bevare den sjældne målopfyldelse, men har fået afslag. Vi prøver at finde andre løsninger.

Posen er altid fuld af skrald, når der vandplejes i Mostgård Bæk nedstrøms Vejlevej, som kaster meget affald af sig. Hvad vil en motorvejsløsning lige ved siden af gøre ved vandløbet..?

Dollerup Bæk-systemet er gennemgået med fokus på forholdet mellem vandplejeopmærksomheder og vandgennemstrømning (efter aftale) - i forhold til genetableringen af natur i det nedre løb.

Gydningen i Gjelbækken har været nedadgående med mindre gydning igennem de seneste år. Sidste år var det helt galt med kun en enkelt registreret gydebanke. Vi ser dog småfisk, når der vandplejes. Forgreningen på det mellemste løb er en opmærksomhed.

Krobækken (Bækkelund Møllebæk) blev for år tilbage fravalgt som post på Naturens Dag, fordi der ikke kunne fanges flere smådyr i vandløbet at fremvise til deltagere og naturgængere. Vi krydser fingre for, at indsatserne har en effekt.

I Kapeldalen Bæk har der ikke været registreret gydning igennem de sidste par år. Der er en del okker i løbet, den er sandet, ligesom også niveauforskellene kan udgøre en udfordring for fiskene. Vandløbet er kategoriseret "ringe" på ørredkortet. Hald Sø's Bådelaug modtog i efteråret afslag på en ansøgning fra Grøn Pulje i Viborg Kommune om udlægning og supplering af gydegrus i løbet. Vi afsøger nu andre muligheder.

Ravnsbjergkilderne gav ved elfiskeriet i 2019 en opmærksomhed, at der måske kan gøres noget for fremtiden i et eller måske endda et par af løbene. Ligeledes er der et mindre rør, der skal ansøges om at få fjernet. Tilstanden kategoriseres også her som "ringe".

I Non Mølle Å registreres der ikke gydeaktivitet, men i det nye omløb har der igennem et par år været observeret enkelte tegn på aktivitet, dog ingen solide gydebanker at se. Og om det er ørreder fra Hald Sø eller Vedsø vides ikke. Vandløbets økologiske tilstand gives ved ørredkortet som værende "ringe".


Hvis du har lyst til at gøre en forskel for naturen ved at være med i vandplejen, kontakt Thorbjørn på 22 37 18 23. Der er mad og drikke, når vi er ude. Man er med, som det giver mening for en selv, og så er det hyggeligt og nede på jorden. Det skal det være.

Oprydningen ved Krobækken går nemt i fællesskab efter weekendens projektindsats. Vi nåede det lige på falderebet og krydser fingre for, at der snart igen vil være flere fisk og smådyr i vandløbet.

 
Det kommer ikke af sig selv, men det er et fælles ansvar, hvis vi vil det...mandag den 27. november 2023

Søndag, store sten og sne

 Søndagens opgave bestod i udlægning af mellemstore og store sten (skjulesten) i Krobækkens nedre løb.

En stor skjulesten fragtes til vandløbet.

Stenene skal blandt andet medvirke til at skabe leve- og skjulesteder for smådyr og fisk, men også til at skabe turbulens samt at styre vandet løb.

Stenene udlægges så naturligt, som det er muligt.

Udløbet af Bækkelund Møllebæk (Krobækken).

Det var en kold morgen og formiddag, og snart dalede årets første sne også ned over vandplejerne og søen. Et smukt, frostklart og stille scenarie. 

Flere indtryk fra søndagens vandpleje:Det brede udløb kan give en udfordring, og kan fiskene i søen høre vandet?

Der udlægges snart endnu en sten i vandet for naturen og fremtiden.

Smukt løb hvor naturen viser vejen.

Fortsættes...Lørdag ved Krobækken

 Weekenden stod igen i vandløbsprojekternes tegn, og vandplejerne stod klar for naturen. Der var to hold med fem personer på hver henholdsvis lørdag og søndag.

Et selskab af københavnere passerer forbi vandplejerne, og så får man sig en snak om natur.

Lørdag var afsat til at udlægge gydegrus i den øvre del af Krobækken. Der skulle skovles og køres bør, så det var rigtig godt, at medlemmer fra Silkeborg Fiskeriforening havde meldt sig under fanerne. Det gjorde forskellen.

Her følger nogle indtryk fra en klar og kold dag med solskin:

Der er gjort klar til fragt af gydegrus på trillebør til vandkanten.

Et hegn er ingen hindring, når praktiske løsninger udtænkes undervejs.

Der skabes mere turbulens og strømrender i løbet.

Hyggelig pause blandt vandplejere.

Mere grus fyldes i trillebøren.

Udlagt gydegrus.
Fortsættes...torsdag den 23. november 2023

Udlægning af gydegrus og skjulesten i Krobækken i weekenden

 Så er vi klar igen til den sidste udlægning af gydegrus og skjulesten i Krobækken (Bækkelund Møllebæk ved Niels Bugges Kro) med friske forsyninger fra i dag.

Grus og skjulesten grabbes ud fra lastbil til depoter langs bækken.

Har du lyst til at være med lørdag eller søndag et par timer fra kl. 9-12, så skriv til Thorbjørn på 22 37 18 23. 

Det er hyggeligt, ikke for anstrengende - og gør en forskel for naturen.

Meddel også gerne, hvis du vil på vandplejens mailliste. Vi er 14 personer nu, og der kunne godt være flere.

Sandwich til alle tilmeldte, drikkelse er der nok af.

Det største depot er komplet.

Skjulesten til udlægning.

Ses vi?


mandag den 20. november 2023

Status på årets vandplejeprojekter

 Vi er af forskellige årsager sent i gang med årets vandplejeprojekter, men bedre sent end aldrig - og hvilken herlig weekend det har været!

Gydegrus udlagt i Krobækken.

Her gives et kort overblik af de seneste dages indsatser.


Fredag: Gjelbro og klargøring til Krobækken

Torsdag eftermiddag og aften var gået med at hente køreplader og organisere redskaber, så da Grønhøj ringede fredag, stod bådelaugsfolk klar til at modtage den første gydegrus.

Grønhøj Vognmandsforretning er ankommet med grus.

I nedre Gjelbæk, ved Gjelbroen over Ravnsbjergvej, blev gruset grabbet fra lastbil direkte ud og ned i vandløbet, så inden længe var en fin dobbelt gydebanke blevet lavet, der strækker sig på begge sider af broen.

Udlagt gydegrus i Gjelbæk ved Gjelbro.

Herefter gik turen til Krobækken (Bækkelund Møllebæk) hvor gydegrus blev lagt i depot på køreplader til udlægning i weekenden. Der blev fra depotet til vandkanten udlagt køreplader til kørsel med trillebør. Boardwalken, og det at den var glat, gav en udfordring, men en "do-able" broløsning blev udtænkt.

Depot.


Lørdag: "Kør en bør for naturen"

Det var både en kold og klar morgen med frost, så der gik en lille time, før end isen på kørepladerne var tøet op og man ikke gled på dem. Nu kunne udlægningen snart gå lidt hurtigere.

Broløsningen viste sig at fungere.

Da søndag ville blive den store udlægningsdag med flest vandplejere, blev udlægningen lørdag hjulpet i gang med "Kør en bør for naturen", hvor forbipasserende naturgængere kunne køre en trillebør med gydegrus til vandet og være deltagende for naturen. Det var rigtig fint. Tak!

Næste generation deltager for naturen. En rigtig god familieaktivitet.

Lørdag ved Krobækken blev en flot dag med høj sol og lave temperaturer. I løbet af eftermiddagen gik turen tilbage til Gjelbæk.Søndag: Store udlægningsdag i Krobækken

Morgenen startede vådt, rigtig vådt, men senere stoppede regnen og gav holdet et ideelt vandplejevejr. 

Hyggelig pause blandt vandplejere.

Med flere hænder, der løfter i flok, gik det stærkt, for ikke bare bådelaugsfolk var mødt op. Medlemmer fra Silkeborg Fiskeriforening og Viborg Lystfiskerforening deltog også i udlægningen efter invitation. Alle tre foreninger har ved foreningsbåde adgang til lystfiskeriet i Hald Sø. Mange tak for hjælpen i weekenden. Lad os lave noget mere sammen ved Hald Sø i fremtiden.

Bunken svinder hurtigt i størrelse...

En god formiddag hvor der blev kørt og udlagt grus, delt fiskehistorier, sparret om vandpleje - og så blev der udvekslet hemmelige fisketips og -pladser.

Hvis du ønsker at blive aktiv i vandplejen og komme på mail-listen, så kontakt Thorbjørn på 22 37 18 23.


Her følger nogle flere indtryk fra weekendens indsatser:
Fortsættelse følger...