Om foreningen

Hald Sø´s Bådelaug er en interesseforening for naturgængere, lystfiskere, bådholdere og andre med en naturlig interesse for Hald Sø. Foreningens grønne formål har været medvirkende til, at der fortsat findes en naturlig bestand af søørreder i Hald Sø, ligesom Hald Sø´s Bådelaug har deltaget under naturgenopretningen. Foreningen plejer vandløbene søen rundt året igennem og bistår også instanserne i opgaveløsninger. Der råbes: "Vagt i gevær!", når øget belastning og påvirkning af natur og miljø truer. 

Bådelauget arbejder for gode miljø- og naturforhold lokalt, ansvarsbevidst lystfiskeri og færdsel på søen og i de tilstødende områder, samarbejde blandt bådholderne med fællesskab også gående på tværs af foreninger og organisationer. Dette gøres ud fra en bevidsthed om, at skal naturen bestå i fremtiden og ikke gå til i vi menneskers støj og møg, kræver det en øget forståelse for brugerens ansvar for den levende natur - og i erkendelsen af sammenhænge ligger heraf en meget vigtig formidlingsopgave.Hald Sø´s Bådelaug har igennem flere årtier været aktiv i arbejdet med at forbedre forholdene i Hald Sø ved positiv dialog med de mange samarbejdspartnere, der omfatter en lang række offentlige myndigheder og lokale lodsejere. Dette arbejde har betydet, at man ved fælles indsats har opnået store miljømæssige forbedringer af både søen og dens tilløb. Dette arbejde vil bådelauget fortsætte med fremover, som en af de væsentligste opgaver.

En del af foreningens medlemmer lejer fiskeret og ret til bådhold af Naturstyrelsen igennem "Den lokale enhed". Der er venteliste til fiskeret/bådhold, men det er muligt at komme på søen uden bådplads, idet Hald Sø´s Bådelaug stiller to både til rådighed for medlemmer af lauget. Ved tildeling af bådplads er bådelauget, i samarbejde med Naturstyrelsen Kronjylland, behjælpelige med anvisning og afmærkning af bådplads uanset medlemskab af lauget.

Der afholdes i foreningen en række aktiviteter. Bådealuger vandplejer i tilløbene til Hald Sø året rundt. Grødeskæringen foregår i sommermånederne og afløses af efterårets gennemgang af vandløbene inden opgangen af ørreder, hvor vinterens optælling af gydebanker medvirker til status på de økologiske forhold. Disse indsatser er til tider krævende, men også indsigtsgivende og gode for naturen.Eksempler på andre aktiviteter indebærer fællesspisning, vandreture, foredrag som foreningens deltagelse i fælles arrangementer med blandet andet andre foreninger. Hvis man ønsker at deltage eller udbyde er det blot at kontakte bestyrelsen, så tager vi den sammen derfra.

Bådelauget har lejet et lille bindingsværkshus, Humlehuset, der er foreningens klubhus. Alle medlemmer af Hald Sø´s Bådelaug kan benytte huset. Der er dagligt medlemmer tilstede ved Humlehuset i tidsrummet fra kl. 16-17.Medlemskabet af Hald Sø´s Bådelaug koster 75 kr. årligt.

Alle er velkommen som medlemmer af bådelauget. Tilmelding kan ske ved henvendelse til kassereren, Jens Mathiassen, på tlf. 52 17 71 67 / hsblkasserer@gmail.com


Formål & historik

Hald Sø´s Bådelaug har siden sin stiftelse den 30. april 1969 arbejdet for et godt vandmiljø i Hald Sø. Ved at påvirke politikere, embedsmænd, presse og enkeltpersoner sagligt og positivt er det lykkes at nå meget langt.

Hald Sø´s Bådelaug har haft en væsentlig politisk indflydelse i dette forløb. I 1980erne blev alle dambrug ved søen opkøbt og nedlagt. Alle dambrugene blev naturgenoprettet. På dette tidspunkt anslog fiskeribiologerne, at der kun var 50 voksne søørreder i Hald Sø og dens tilløb. Der var dengang kun ganske korte strækninger med selvproducerende søørredbestande.

Bådelauget deltog aktivt bl.a. ved positiv dialog med dambrugerne. Der er gennemført en lang række projekter.

Ved Dollerup Møllebæk og ved Mostgård Mølle er der etableret omløbsstryg, samt udlægning af grus og sten ved alle dambrugsområderne, der sikrer fri adgang til længere strækninger med gode gyde og opvækstmuligheder for bl.a. søørred. Der er flere steder skabt fri passage ved mindre rør-underføring.Der er etableret et okkerfældningsbassin ved Dollerup Mølle og øverst i Mostgård Bæk, der sikrer en god vandkvalitet på gydebankerne nedstrøms. 

Spildevandet tidligere fra Dollerup, Skelhøje og Grundvad blev afskåret og i stedet ledt til rensningsanlægget ved Nørreåen og landbrugsudledningerne til vandløbene blev stoppet. Ved skånsom pleje er det lykkes at genskabe gode varierede forhold i alle søens tilløb. 

Hald Sø´s Bådelaug plejer fortsat søens 11 km tilløb i samarbejde med DTU Aqua, Naturstyrelsen Kronjylland, Viborg Kommune og en række private lodsejere. 

Dette store arbejde har betydet, at der i dag stadig er søørred i søens tilløb og dermed basis for fiskeri for søens lystfiskere. Der udsættes ikke ørreder i Hald Sø og dens tilløb. Der er alene tale om en selvproducerende bestand. Vis derfor stort mådehold hvis du fanger søørreder på søen! Bådelauget arbejder hårdt for, som naturplejer af vandløbene, at der forsat er en bestand af søørreder i Hald Sø. Iltning af søen blev påbegyndt i 1985. Bådelauget har nøje fulgt dette arbejde. Da man i slutningen af 1990erne ville spare på Amtsbudgettet til iltningen, sikrede bådelauget igen ved politisk indflydelse at bevillingen til iltningen fortsatte i begrænset omfang. 

Fra starten af 80érne og indtil i dag er der gjort en stor indsats for, at søens miljø igen skal blive som i de gode gamle dage og vi er godt på vej. Miljøfolk fra hele Europa besøger hvert år Hald Sø for at studere denne vellykkede redningsaktion for en af Danmarks flotteste søer. 

Der er brug for Hald Sø´s Bådelaug og lokal opmærksomhed ved Hald Sø-området. I nyere tid har der været flere forureninger ved søens tilløb. I 2002 døde ørrederne på en kilometer lang strækning af Mostgård Bæk på grund af sprøjtemidler. Her fandt bådelauget forureningen og meldte den straks til myndighederne. Også i Mostgård Bæk har der i 2020 har der været rettet opmærksomhed på, om forurening igen kan have ramt vandløbet. Udledninger af kloakvand i Krobækken diskuteres også. Der verserer jævnligt sager om byggeri, udvidelser af landbrug m.v., hvor søen og dens tilløb kan blive miljømæssigt påvirket. 

Her i 2020erne er der brug for udpræget opmærksomhed på ørredbestanden, og bådelauget sætter ihærdigt ind året rundt. Antallet af dybvandsdansemyg, Chironomus antracinus, er faldet drastisk, ligesom Hald Sø´s miljøtilstand er gået tilbage…

Støt det gode arbejde og meld dig ind i Hald Sø´s Bådelaug!