fredag den 13. marts 2020

Ordinær generalforsamling på Naturskolen ved Hald, Ravnsbjergvej 71, 8800 Viborg


Tirsdag den 03. marts 2020 kl. 19:30.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af protokolfører – accept fra Inge Busk
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab og status
5. Indkomne forslag (indsendes senest 7 dage før til bestyrelsen)
6. Valg af kasserer, (Per Busk modtager ikke genvalg)
7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år, (Jens Åge Sandbjerg modtager genvalg)
8. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år, (Thorbjørn Svensson modtager genvalg)
9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (Hans Sandbjerg modtager genvalg)
10. Valg af revisor, (Preben Albin Petersen modtager genvalg)
11. Valg af revisorsuppleant
12. Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent
Lars Sandbjerg blev enstemmigt valgt til dirigent.
Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt ifølge Bådelaugets vedtægter og
derfor beslutningsdygtig. 21 personer var mødt frem til generalforsamlingen.
Ad 2. Valg af protokolfører
Inge Busk blev valgt, som protokolfører.
Ad 3. Formandens beretning
Det har været et forholdsvis aktivt år, hvor vi har forsøgt, at fortsætte den gode udvikling i bådelauget.
Naturstyrelsen har udstedt nye bådpladser i år. I 2017 nåede man det ikke.
På det grundlag, har vi fået et par ny medlemmer.
Vi har haft et godt samarbejde med Naturstyrelsen hen over året.
I juni, havde vi et møde med dem, hvor Steen Bonne og Peter Brostrøm deltog. Det handlede især om
ulovligheder på og omkring søen. Sejllads uden tilladelse – Bål og campering – Ulovlig fiskeri med mere. Vi
havde håbet på lidt mere forståelse, og lidt mere håndhævelse af reglerne fra Naturstyrelsens side. Men
det har de ikke resurser til, og generelt mener de ikke, problemet er så stort.

2
De opfordrede os til at gå i pressen med vores frustrationer over ulovlighederne. Og lave en logbog over
observerede ulovligheder, som vi så kunne sende til dem.
Vi har deltaget i alle Naturstyrelsens møder om udviklingen af Skytteholmen. Her ønsker man at lave et
multihus indeholdende en sauna, til vinterbaderne, en lille badebro, forbedrede badeforhold med mere. Vi
ønsker at få det udviklet, så skånsomt som muligt, for naturen.
I Bisballe bæk og i Mostgård bæk har Naturstyrelsen, på baggrund af vores henvendelse, etableret to fine
drikkevands-steder. I Bisballe bæk handlede de prompte, her blev der taget aktion få dage efter vores
henvendelse, hvor vi gjorde opmærksom på, at bækken var ved at ændre sit løb.
I Mostgård bæk har vi lavet brinksikring, i samarbejde med Naturstyrelsen. Her har vi sammen ansøgt
kommunen om tilladelse til forstærkning af brinkerne, på et sted, hvor slyngningerne i bækken er ved at
løbe sammen, og dermed skabe en faunaspærring. Det har medført, at de nu bruger os på deres
hjemmeside, som et godt eksempel på samarbejde med lokale kræfter.
Vi har i årets løb haft en del samarbejde med DTU-Aqua.
Vi var nogle stykker, der i foråret forsøgte at hjælpe med at fange ørreder, til mærkning for deres
undersøgelse af fiskenes vandringer i søen.
Vi har sat og røgtet 5 ruser for dem. Hvor vi har fanget ål til mærkning.
Vi havde ruserne i vandet i 37 dage! Fangede i alt 44 ål, hvor 4 var genfangede mærkede ål. Det siger måske
lidt om vores ålebestand i søen!!
DTU-Aqua har i år lavet bestandsanalyse i alle tilløb til Hald Sø.
Det gør man hver 10. år.
Vi var nogle stykker, som hjalp Niels Jørn med dette de første 3 dage i oktober. Der vil komme en
uddybende rapport her en gang i foråret. Men resultatet er allerede lagt ind i Danmarks ørredkort, som kan
findes på DTU-Aquas hjemmeside.
I år har vi forsøgt os med lidt nye aktiviteter.
30. april havde vi en lille jubilæums-reception for 50års dagen for bådelaugets stiftelse.
11. maj havde vi en gedefiskedag, hvor vi startede med morgenkaffe i Humlehuset. Og sluttede af med
røget gedde og røget sild efter fisketur på søen. Et hyggeligt lille arrangement, men det havde været
ønskeligt med lidt flere deltagere.
17.august havde vi en vellykket jubilæumsfest, hvor der deltog omkring 6o. Tak til de mange, som hjalp
med til af få det hele til at lykkes. Specielt tak til Inge og Per som lagde rigtig mange timer i forberedelsen til
festen.
8. september deltog vi i Naturens dag. En vellykket dag med mange besøgende, og mange fik en sejltur på
søen.

3
17. september havde vi i samarbejde med cyklist- forbundet en cykeltur fra Viborg banegård ud til
Humlehuset og retur til Viborg. Her var der en 15-16 deltagere.
I november forsøgte vi os med et par klubaftner, hvor vi skulle støbe blink, men her var tilslutningen for
lille, kun 3 meldte sig, og det er for lidt, vi skal være lidt flere, før vi kan forsvare, Egon Langgaard til at
komme kvit og frit og instruere os. Men vi prøver igen næste vinter.
Vi forsøgte, at lave en hav-tur, men det var heller ikke nok tilslutning.
Vandløbsplejen.
Her startede vi igen i år med et lille grundkursus i vandløbspleje ved Åge Ebbesen.
Hen over sommeren og efteråret har vi så været bækkene igennem, et par gange, for at sikre frit
gennemløb. Brøndkarsen har ikke været så dominerende i år, nok fordi der ikke har været så varmt.
Gydebanke optælling har i år været besværet af den megen regn, med usædvanlig meget vand i bækkene,
samt meget uklart vand.
Dollerup bæk: 4 opstrøms mølledam – 14 nedstrøms – 4 i omløbsstryg – 3 i Bisballe bæk. I Alt: 25 imod
77 sidste år
Mostgård Bæk: 28 nedstrøms mølledam – 13 opstrøms mølledam. I Alt 28 imod 50 sidste år. Og
antydninger af gydning 2 steder opstrøms A13.
Gjeldbækken: 3 styk. imod 12 sidste år.
Krobækken: 1 stk. imod 2 sidste år.
Kapeldalen bæk: 1 stk. imod 2 sidste år.
Sidst i oktober blev okkerfældnings dammen i toppen af Mostgård Bæk, ved lodsejer Jens Kjærulf, renset op
og udvidet med 100 m2.
Det har drillet lidt, på grund af det våde vejr, det er utroligt blødt i engen deroppe, og arbejdet med
overfladejorden er ikke afsluttet endnu, fordi det er for vådt og blødt.
Vi har ansøgt Viborg kommunen om etablering / supplering af 3 gydebanker i Dollerup bæk på de første
100 meter nedstrøms mølledammen.
Vi er stadig i dialog med Viborg kommune om iltningen af Søen. Vi var inviteret med til kommunens
Temadag 22. januar om iltningen af Hald Sø.
Her agiterede vi for, en fortsat iltning af søen under kontrollerede forhold, hvor man justerer ilttilførslen
hen over sommeren, så man kommer til at følge det naturlige faldende iltindhold under springlaget hen
over sommeren, og så kun en ganske kort periode med meget lidt ilt ved bunden om efteråret.
Skarven. Tilbage i 2018 afholdte Naturstyrelsen et møde om skarven, her på Naturskolen. Konklusionen
blev, at DTU-Aqua skulle udvikle en form for overdækning ved udløbene fra Mostgård bæk og Dollerup

4
Bæk, til brug i perioden, hvor smolten trækker ud. Det er imidlertid udskudt lidt på grund af deres
igangværende fiskeundersøgelse i søen.
Under vores møde med Naturstyrelsen, drøftede vi muligheden for at gøre noget aktivt, for at få Havørne
til at slå sig ned i området ved Hald Sø, men Naturstyrelsen ønsker ikke at gøre noget aktivt for det,
havørnene vil komme af sig selv, påstår de.
I sommer blev der udsat 30.000 ål, vi søger igen i år om ål til udsætning.
Vi har bekostet nyt tag på pumpehuset.
I januar havde vi en hyggelig dag med træfældning og naturpleje ved Humlehuset. Så nu har vi brændsel til
næste vinter.
I september følte Hans Sandbjerg sig nødsaget til at trække sig som formand, på grund af sygdom.
Næstformand Jens Christensen tiltrådte som formand. Men på grund af sygdom ser han sig også ude af
stand at fortsætte som formand.
Formandens beretning blev godkendt.
Ad 4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab og status
Kassereren, Per Busk, gennemgik regnskabet for 2019. Han oplyste, at der ved årsskiftet var 220 betalende
medlemmer i 2018 var der 221. Ved seneste opgørelse pr. 03-03-2020 er der 225 stemmeberettigede
medlemmer.
Regnskab blev enstemmigt vedtaget.
Ad 5. Indkomne forslag
Forslag indsendt af bestyrelsen for Hald Sø’s Bådelaug inden for gældende:
Valg af ny formand – grundet sygdom er Jens Christensen nødsaget til at gå af som formand. Der skal derfor
vælges en ny formand.
Ingen emner, så punktet udsættes til ekstraordinær generalforsamling.
Ad 6. Valg af kasserer
Ingen emner, så punktet udsættes til ekstra ordinær generalforsamling
Ad 7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år
Jens Aage Sandbjerg genvalgt.
Ad 8. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år
Thorbjørn Svensson blev genvalgt.
Ad 9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

5

Hans Sandbjerg blev genvalgt. Ole Dahlgren blev valgt.
Ad 10. Valg af revisor
Preben Albin Petersen blev genvalgt.
Ad 11. Valg af revisorsuppleant
Per Madsen blev genvalgt.
Ad 12. Eventuelt
Da det ikke var muligt at få valgt hhv. en ny formand og en ny kasserer, bliver der indkaldt til en
ekstraordinær generalforsamling.
Ifølge vedtægterne:

” Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det
nødvendigt, eller når mindst 20 medlemmer indgiver skriftlig motiveret begæring
herom. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter, at
begæringen herom er modtaget af bestyrelsen.
Indkaldelse til generalforsamlinger skal foretages med mindst 14 dages varsel. I
indkaldelsen angives dagsorden, samt i tilfælde af valg, hvem der er på valg og om
vedkommende er villig til, at modtage genvalg.”

Det skal nævnes, at finder foreningen ingen formand og kasserer, bliver foreningen opløst.
Henrik Baktoft fra DTU Aqua havde et fint indlæg om den igangværende fiskeundersøgelse i Hald Sø. Efter
fremlæggelsen spurgte han, om det var i orden, at lægge nogle få data op online om fiskeundersøgelsen.
Der var almindelig enighed om, at man ikke så det, som et problem. Bestyrelsen tager en drøftelse på første
bestyrelsesmøde og kontakter Henrik Baktoft med tilbagemeldinger.
Der blev talt om, at HSBL burde være mere fremme med information om hvilket arbejde foreningen gør for
naturen i Hald Sø og omegn.

Dirigenten takkede for god ro og orden samt hyggeligt samvær.

Referat 09-03-2020 – Inge Busk

Dirigent Lars Sandbjerg