Regler for lystfiskeri, færdsel, sejlads & bådhold

Lystfiskeri på Hald Sø


Gældende regler (d. 8. Juni, 2019, afskrift) af Skov- og Naturstyrelsen, Fussingø Statsskovdistrikts: ”Lystfiskeri på Hald Sø. Læs om: Hald Sø og mulighederne for fiskeri. Hvad en lystfisker skal være særlig opmærksom på ved fiskeri på søen.”

(Ændrede forhold markeret med *)


Fiskeri og sejlads – hvor og hvordan

Hvis du skal fiske på Hald Sø skal du have en fisketilladelse, som giver ret til fiskeri for dén som har købt dags- eller årskortset samt én gæst.


Dags- eller årskort kan købes på Niels Bugges Kro, Ravnsbjergvej 69, 8800 Viborg, tlf. 86 63 80 11. På kroen kan desuden lejes både til sejlads på søen.*

(* pt. ikke muligt).


Alle mellem 18 og 67 år skal desuden have et gyldigt fisketegn, der kan købes på posthuset.


Al sejlads og fiskeri på Hald Sø skal foregå med både, der bærer Fussingø Statsskovdistrikts bådnummer. Der må ikke benyttes andre former for både, kanoer, motor- og gummibåde. Tilladelse til sejlads uden fiskeri med kano, kajak og tømmerflåde kan dog søges via webbooking eller skriftlig henvendelse til distriktet.


Vær opmærksom på at det ikke er tilladt at fiske inden for en afstand af 100 meter fra udmundingen af Dollerup Bæk, Bækkelund Bæk, Kapeldal Bæk samt Mostgård Bæk.


Du må gerne fiske uden fiskekort fra bredden ud for parken ved Hald Hovedgård samt i mølledammen ved Dollerup Mølle. Børn under 16 år må desuden fiske fra bredden på en strækning af ca. 300 meter ved bådpladsen i Dollerup, se kortet.**


(**Jf. bådpladsen i den sydlige ende af Hald Sø.)


Fiskene i Hald Sø

I søen findes en bred vifte af de kendte ferskvandsfisk såsom søørred, gedde, ål, aborre, brasen, skalle, smelt, knude og hork.


Enkelte fiskearter må kun fiskes, når de har opnået en vis størrelse , og for nogle af fiskene er desuden fastsat en fredningstid, som betyder at de ikke må fiskes i denne periode:


Ørred 40cm 1. nov. – 31. marts***

Gedde 60cm**** 15. marts. – 30. april*****

Ål 45cm Ingen fredningstid


Ovennævnte fredningstider gælder også for Mølledammen ved Dollerup Mølle.


(*** Overskriver statsfredningen gældende frem til og med 15/1.

**** Mindstemål for gedde er fastsat til 60cm pr. april 2014, modsat de 40cm tidligere.

*****Ny fredningstid forlænget fra 1. april til 15. marts pr. 1. juli 2021).


Der må benyttes 2 stænger pr. person. Alle former for kunstagn, såsom blink, flue og pirk må bruges. Enhver form for selvfiskende redskaber, såsom krogliner, net og lignende er ikke tilladt.


For at beskytte fiskene mod spredning af fiskesygdomme er det meget vigtigt at naturlige agn fanges i Hald Sø. Al naturlig agn fra andre vandsystemer er strengt forbudt.


Hvis du vil vide mere

Har du spørgsmål til regler og færdsel ved eller på Hald Sø er du meget velkommen til at kontakte:


Hald Sø´s Bådelaug

www.hsbl.dk / baadelaughaldsoe@gmail.com (opdateret d. 31. marts, 2020)


---


Bekendtgørelse om færdsel mv. på Hald Sø


Gældende regler (d. 8. Juni, 2019, afskrift) af Miljø- og Fødevareministeriets "Bekendtgørelse om færdsel mv. på Hald Sø."


I medfør af § 29, stk. 2, i lov nr. 9 af 3. Januar 1992 om naturbeskyttelse fastsættes følgende regler for færdsel mv. på Hald Sø:


Kapitel 1


Formål


§ 1. Disse regler har til formål:


1) at sikre ro og orden på Hald Sø,

2) at værne om dyre- og plantelivet på og ved søen,

3) at sikre en bæredygtig udnyttelse af søen og bredarealerne.Kapitel 2


Færdsel mv.


§ 2. Sejlads, herunder surfing, er forbudt uden særlig aftale med Fussingø Statsskovdistrikt.

Stk. 2. Badning er tilladt. Der er udlagt badepladser ved Skytteholmen og i søens sydøstlige ende.

Stk. 3. Skøjteløb og anden færdsel på is er tilladt, medmindre andet fremgår af opslag.

Stk. 4. Badning og færdsel på isen sker på eget ansvar.Kapitel 3


Fiskeri


§ 3. Fiskeri i Hald Sø er kun tilladt fra båd og med gyldigt fiskekort, der udstedes af statsskovdistriktet. Fiskeri med skrabende redskaber er forbudt.

Stk. 2. Børn i alderen til og med 15 år kan dog fiske uden fiskekort fra bredden ud for parken ved Hald Hovedgård samt på en strækning på ca. 300 m ud for det nedlagte dambrug neden for festpladsen i Dollerup.Kapitel 4


Reklamer


§ 4. Reklame på broer, både, sejl, søflade mv. er forbudt.Kapitel 5


Tilsyn


§ 5. Fussingø Statsskovdistrikt fører tilsyn med denne bekendtgørelses overholdelse.Kapitel 6


Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser


§ 6. Overtrædelse af bestemmelserne i § 2, stk. 1 og 3, § 3, stk. 1, og § 4 straffes med bøde, jf. lov nr. 9 af 3. januar 1992 § 89, stk. 1, nr. 6, stk. 3 og 4. Straffen kan dog stige til hæfte eller fængsel i indtil 1 år, hvis betingelserne herfor i lovens § 89, stk. 2, er opfyldt.

§ 7. Foranstående bestemmelser træder i kraft d. 1. marts 1994. Samtidig ophæves reglement for færdsel og fiskeri i Hald Sø af april 1980.


Miljøministeriet, den 28. januar 1994


Svend Auken


/ Ole Christiansen


---


Regler for sejlads og fiskeri på Hald Sø.


Gældende regler (d. 8. Juni, 2019, afskrift) af Miljø og Fødevareministeriet, Naturstyrelsens: "Regler for sejlads og fiskeri på Hald Sø."


Tilladelser til sejlads og fiskeri på Hald Sø udstedes på følgende betingelser:


§ 1. Sejlads: Både skal være forsynet med statsskovdistriktets nummer, der skal anbringes synligt udvendigt på bådens agterstavn.

stk. 2. Tilladelser til sejlads er personlige. Dog kan både udlånes til privat brug i beskedent omfang.

stk. 3. Landgang må kun ske, hvor det ikke generer fuglelivet eller skader vegetationen.

stk. 4. Sejlads og færdsel i og nær rørbræmmer samt i bugten nord for Hald Ruin er ikke tilladt.

stk. 5. Motor må ikke benyttes uden særlig tilladelse.

stk. 6. De sejlende skal udvise stilfærdig adfærd.

stk. 7. Skov- og Naturstyrelsen påtager sig intet ansvar i tilfæde af tyveri af både på eller ved søen eller i forbindelse med hærværk eller anden skade på både.


§ 2. Anlæg af bådebro må kun ske efter skriftlig tilladelse fra statsskovdistriktet.

stk. 2. Både må kun ophales og fortøjes på steder, der er anvist af statsskovdistirktet.


§ 3. Fiskeri: Fiskeri i Hald Sø er kun tilladt med gyldigt fisketegn og fiskekort. Kortet udstedes på navn og skal medbringes under fiskeri og på forlangende forevises for statsskovdistriktets personale. Kortet må ikke overdrages til andre.

stk. 2. Et fiskekort udstedt til en bådejer giver ret til fiskeri for bådejeren og en gæst ifølge med denne. Der må højst anvendes 2 snører pr. mand.

stk. 3. Fiskeri fra bredden samt indenfor en afstand af 100 m fra udmundingen af Dollerup bæk, Gjelbæk, Bækkelund bæk, Kapeldal bæk og Mostgård bæk er forbudt.

stk. 4. Anvendelse af vod, net, garn, ruser, krogliner og andre selvfiskende redskaber er forbudt. Af hensyn til fare for smitte med fiskesygdomme må fiskeri med agn kun ske med agn fanget i Hald Sø.

stk. 5. Statsskovdistriktets erhvervsfiskeri og fiskeri i forbindelse med videnskabelige undersøgelser er undtaget fra bestemmelserne i stk. 4.


§ 5. Bådtilladelsen bortfalder automatisk ved overtrædelse af reglerne.
Fussingø Statsskovdistrikt d. 10. feb. 1993


---


AFTALE OM BÅDHOLD I HALD SØ


Gældende regler (d. 8. juni, 2019, afskrift) af Naturstyrelsen, Kronjyllands: "Aftale om bådhld i Hald Sø."


BÅDHOLDER: BÅD NR.:

LEJ-NR.:

Cpr. Nr.:Mellem ovennævnte bådholder og Naturstyrelsen, Kronjylland indgås herved følgende aftale:


1. Bådholderen har ret til at holde 1 båd i Hald Sø under overholdelse af de til enhver tid gældende regler for færdsel m.v. på og fiskeri i Hald Sø. Aftalen giver endvidere ret til lystfiskeri i søen for bådholderen personligt og 1 ledsager. Som dokumentation medbringes årets kvitterede giroindbetalingskort under fiskeri.


2. Aftalen kan ikke overdrages til andre.


3. Fortøjning og ophaling af båden skal ske i overensstemmelse med enhedens nærmere anvisniger.


4. Nummerplade, der skal påskrues båden, udleveres af enheden. Nummerpladen afleveres, når aftalen ophører.


5. Den årlige afgift betales forud hvert års 1. april til Naturstyrelsens regnskabskontor. Giroindbetalingskort fremsendes af regnskabskontoret, og afgiften udgør 600 kr. for 1 år (1/4-31/3).

Enheden forbeholder sig ret til ændringer af afgiftens størrelse for kommende afgiftsår uden særligt varsel til bådholderen. Den ændrede afgift vil fremgå af det af Naturstyrelsen fremsendte giroindbetalingskort. Bådholderen kan dog i så fald frigøre sig fra en forfalden afgift ved opsigelse af nærværende aftale inden det pågældende afgiftsår 1. maj. 


6. Nærværende aftale kan af bådholderen opsiges til enhver tid med øjeblikkeligt varsel. Betalt afgift refunderes ikke. Naturstyrelsen, Kronjylland kan opsige aftalen med ½ års varsel til enhver 1. april. I tilfælde af bådholderens misligholdelse af aftalen kan opsigelse dog ske til enhver tid med øjeblikkeligt varsel.
Den Den


__________________________________________

Naturstyrelsen, Kronjylland__________________________________________

Bådholder:


---