lørdag den 2. april 2022

Referat af generalforsamling 2022

 

Referat af indkaldelse:

Ordinær generalforsamling på Naturskolen ved Hald, Ravnsbjergvej 71, 8800 Viborg

Tirsdag den 22. marts 2022 kl. 18.30

 

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.


3. Formandens beretning.


4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab og status.


5. Indkomne forslag (indsendes seneste 7 dage før til bestyrelsen).

 

6. Fastsættelse af kontingent (bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 75,00,-).

7. Valg i henhold til §4.

a. Valg af kasserer for 2 år (Jens Mathiassen modtager genvalg)

b. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (Jens Aage Sandbjerg modtager ikke genvalg - bestyrelsen foreslår Thorkild Grundell Pedersen som nyt medlem af bestyrelsen, Ole Dahlgreen modtager genvalg)

c. Valg af 2 suppleanter (Hans Sandbjerg og Thorkild Grundell Pedersen - modtager genvalg

d. Valg af revisor (Preben Albin Petersen modtager genvalg).

e. Valg af revisorsuppleant (Per Madsen modtager genvalg).

 

8. Eventuelt.Ad 1

Lars er valgt som dirigent.

 

Ad 2

Thorbjørn er valgt som referent.

 

Ad3

Formandens beretning

Fra året der gik i:

Vandløbene

Gydebankeoptællingerne for i år bærer vidnesbyrd om, at den massive indsats i tilløbene igennem de seneste fem år synes at virke. Farbar passage for fiskene fra udløb og langt op i vandløbene viser sig nu forsigtigt på GPS-markører, sidste år var vi fortsat bange for, at søørreden var ved at møde sit endeligt. Det er vi nu stadigvæk, for balancerne er skrøbelige.  Plejen af Mostgård Bæk viser, at fiskene tager gruset i brug igen i højere udstrækning end tidligere. Det er fortsat det nedre løb, som trækker, mens der dog er nogle banker også opstrøms mølledammen. Særligt anlæggelsen af gydebanker i de sidste to år har boostet antallet af fisk på leg i nedre Dollerup Bæk, i nedre løb, mens den egentlige overraskelse her i vinters kom i form af de mange gydebanker, som sås i det smalle omløb, men også med et par banker mere end tidligere i det øvre løb opstrøms mølledammen. Det er fint. I indeværende foreningssår fik vi fjernet rør i både Dollerup og Gjelbæk. Brinksikringen i Mostgård Bæk står, rødel har slået rod i stammerne, som vi fældede, der udgør værnet, længere opstrøms ovenfor mølledammen er de to rør, som har erstattet det tidligere vandløb under overkørslen tidligere en fortsat opmærksomhed. Det er ikke meget vand, de kan trække i våde perioder, og overkørslen synes at være skrøbelig. Vi er opmærksomme.

Administrationen

Administrativt har der foregået et større arbejde, som selvfølgelig også er en løbende processuel indsats, som det kan forventes i vores teknologiske tid, blandt andet i forhold til opdatering af medlemsregister. Det betyder dog, at vi nu er helt opdateret i medlemskategorien. Som sagt, administration er som vandløbspleje en løbende og opmærksomhedskrævende proces. Så vi fortsætter, for der er nok at se til. På vandplejeområdet er vi også nået til et sted, hvor opgaverne og organiseringen af dem, overstiger en persons kapacitet. Vi har derfor løftet samlet i bestyrelsen, og det fortsætter vi med fremadrettet. Mandag den 14. februar kl. 15 overdrog Kaj anvisningen af bådpladser fra Naturstyrelsen til Thomas. Skovfoged Steen var også til stede. Kaj står fortsat for foreningsbådene. Lad os byde velkommen til Thomas.

Netværket

Naturens Dag giver bådelauget mulighed for at møde den nye interesse for naturen, de mange nye naturgængere der findes i tiden. Sidste år stod vi ved bådene, hvor folk kunne ro selv eller med guide, mange unge, måske kommende medlemmer, fangede deres første aborre i søen under kyndig vejledning af bådelaugsfolk - og som noget nyt åbnede vi dørene for offentligheden til klubhuset, hvor der blev røget fisk og ikke mindst fortalt historier fra ophavene. Dette er blevet positivt bemærket. I år, den 11/9 kl. 10-15, markeres ruten til klubhuset med flag, så endnu flere kan finde vej. Det var den gode idé fra sidst, som mødet i netværket med de andre foreninger onsdag den 9. februar kl. 16 tilvejebragte. Udviklingsprojektet af Skytteholmen har været i gang under COVID-19, primært ved virtuelle møder. Bådelauget er med i processen. DTU Aqua og Viborg Kommune har været inde over vandplejeprojekter ved Hald Sø i forhold til sparring som ved ledelse og udførsel, hvilket er en rigtig god ting. Den 3. februar kl. 15 var der gruspuljemøde ved Viborg Kommune for fiskeforeningerne i Viborg, Hald Sø´s Bådelaug var også med. Et glimrende initiativ, hvor der søges en koordineret indsats fremadrettet.

Bådelauget takker lodsejere og netværk for de spændende samarbejder, herunder samtaler, drøftelser, møder, diskussioner, uenigheder, løsningstilgange - og løsninger, som det forgangne år har givet. Tak.

Fremadrettet i forhold til:

Medlemmer

Vi har oplevet en tilgang af medlemmer. Vores medlemmer er hovedsageligt lokale i cirklerne omkring Hald Sø og Viborg, medlemmer der interessemæssigt kan spænde vidt, men alle samles her i forhold til vores formålsparagraf, der både er almennyttig og fornuftig grøn. For nogle, som jeg selv, er søørreden og isfuglen noget ganske særligt. For andre er det vandreturene på egnen, andre igen er søens miljøtilstand sjældent fraværende i sindet, nogle vil bade, lave skovtur, så er der de rigtig lokale, alle der bor ved og omkring søen, hvor interessen for søens og det lokale livs ve og vel er på sinde – og videre. Vi spænder lokalt, og vi spænder bredt. Derfor ligger det lige til boldbenet at satse på flere indsatser i forhold til medlemslivet. Det er selvfølgelig og bestemt ikke noget, man skal som medlem, hvis man ikke har lyst til det. Flere støtter jo den gode sag ved et medlemskab. For de som ønsker at engagere sig, ønsker sig et mere aktivt medlemsliv, vil vi i kommende foreningsår inddrage dette som en opmærksomhed. Og til det har vi jo verdens bedste og idylliske klubhus, som i langt højere grad kan være samlings- og udgangspunkt for foreningsliv. Nu bruges klubhuset primært af seniorerne, bestyrelsen og netværket. Klubhuset er jo for bådelauget – os alle – medlemmerne.

Vandpleje

Fremadrettede opmærksomheder går fra kommunen og DTU Aquas side på effektanalyser af indsatsen i vandløbene, for hvad kommer der ud af alle anstrengelserne? Flere søørreder, forhåbentlig, men også alle de andre gode ting, der kan følge med, måske, for balancen er skrøbelig, og der er fortsat alt for få fisk i søen. Det seneste, som vi lige nu er i gang med, er en fladere og bredere struktur i vandplejen. Vi arbejder teambaseret i workshops. Flere inddrages.

Søen

Os der fisker på søen ser fortsat ikke mange dansemyg. De er der endnu, men der er ikke mange. Miljøtilstanden har over tid været nedadgående. Hvad kommer der til at ske? Slukker man for ilten? Skarven er der om noget endnu mere opmærksomhed på nu. Vores menneskeskabte ubalancer i det, der engang var mindre berørt, kan gøre det nødvendigt at se på fødenet og også fødebalancer her og nu. Trækkende flokke af skarv fisker hårdt i vandløbene i tillæg til vores bestand af 214 par / cirka 500 fugle i alt. Bådelauget går i havørnetanker, eller drømme, og er fortsat i gang med at undersøge her og hint om rovfuglen. Prisen fra DN til Jens er øremærket “havørn”.

Brugen af naturen

Der fældes træer og bygges anlæg – anlægsarbejder. Igennem de seneste år har naturgængere og lokale ved Hald Sø været vidner til, eller ofre for, en strøm af tanker med ankre fjernt fra det, som er Hald Sø. Det er nærliggende at tænke, at alle de, der har truffet beslutningerne, tilsidesætter både natur og lokalt liv for præstigens skyld? Eller er det bådelauget og det lokale liv ved søen, som er ude af takt med nutidens doktriner for livsudfoldelser? Hvor går grænsen mellem bevarelse og fornyelse, mellem sjæl og tivoli? Mellem oprindelse og fremmedgørelse? Tænk om nogle, eller blot nogle få, af alle A.P. Møllers millioner i samme ombæring var blevet brugt på naturen i stedet for på at se godt ud. Som historisk bevidst giver den historiske bevidsthed et greb at anvende i sin forholden sig til dette. Fortid – nutid – fremtid. For som vi vendte på sidste generalforsamling, kender vi som forening vores fortid og nutid, og det er slet ikke så værst. De ambitiøse og naturordentlige love og retningslinjer fra naturgenopretningen dengang er de seneste år blevet groft tilsidesat, men det bør og skal de slet ikke, for de kom af noget seriøst og er gode, i det mindste langt bedre end tidens udlevelsesånd, der ikke levner naturen mange chancer i det viborgensiske. Også derfor må et bådelaugsmedlem, i forhold til foreningens formålsparagraf, forholde sig til at skulle leve i denne tid af ekstremer – og der er i hvert fald to af slagsen: Ekstrem tivolitænkning på den ene side. Moderne anlæg og faciliteter er, hvad folket vil have, og det tager sig i hvert fald godt ud på tegnebrættet. Ekstrem naturtænkning på den anden side, hvor en bevidsthed om, at lader vi blot alt stå til, ordner det hele sig selv. Der skal hegnes ind med udsætning af store græssere. Den kunne måske gå på længere sigt, men i et område præget af mennesker, der fortsat præges af mennesker… Måske der findes en anderledes løsning som kan bevare og udvide naturen ved Hald Sø? Hald Sø har været underlagt menneskets ageren siden isbræens tilbagetrækning. Der er intet nyt under solen, for at finde det, skal vi tilbage til genopretningen – og der var bådelauget med. Også derfor ved en bådelaugsperson, at naturpleje i nyere tid er fast arbejde, menneskeskabte forandringer fra selv tidligere tider kræver en vedvarende opmærksomhed i vandplejerens gang ved vandløbene, som på de andre niveauer.

Søfreden

Fiskeren i jollen ude på søen ser, hvorledes hundeskoven er løbet løbsk, en værre larm og spektakel hvor de utallige mere eller mindre afrettede hunde, nogle gange i kobler, gør ad hinanden, andre – og langt værre desværre også graver i isfuglens huler i søbredden. Der er også færre isfugle end tidligere. Selv på søfladen er der langt mindre ro. Vi er langt flere med eller uden tilladelse, der skal deles om søen nu end tidligere, hvor Hald Sø blot havde et lokalt og viborgensisk sigte. En tid af ekstremer... Også ekstrem markedsføring med et internationalt sigte, som truer med at ødelægge vores sø og ekstreme egeninteresser ses ligeledes at være i gang ved søen... Derfor: Bådelauget er om nogen en meget vigtig aktør i netværket – synes vi selv. Vi har stået alene, men vi stod, og vi står, og det vil vi fremadrettet gøre, og helst sammen med de andre, så vi alle i fremtiden kan være stolte af naturen ved Hald Sø, som er både naturlig, fornuftig og rolig, fordi alle som tidligere forstår at værdsætte roen i naturen - også for naturens skyld. Bådelauget vil samarbejdet, bådelauget lever sin overbevisning og formål, tak.

 

Bemærkninger:

Isfuglebestanden går ned i kolde vintre; 1988, 2019, februar for to år siden. På nuværende tidspunkt vurderes der at være tre isfugle ved Hald Sø. Flere er fortrøstningsfulde i forhold til isfuglens tilbagevenden.

 

 

Ad4

Kontingent

Kontingent indbetalt i alt: 21100,- hvilket er en fremgang på 34,35%, hvoraf 64,31% er betalt via MobilePay, 34,62% via bankoverførsel og 1,07% kontant.

 

Medlemmer

Fremgang på 72 nye medlemmer og vi lander 275 betalende medlemmer, det højeste antal betalende medlemmer i Hald Sø's Bådelaugs historie.

 

Foreningsbåde

Fremgang i udlejning af bådene på 20,68%.

Vi har investeret i nye redningsveste.

 

Klubhuset

Humlehuset har været mindre besøgt igennem en tid med COVID-19.

 

Driftsudgifter

Foreningens driftsudgifter ligger på 14.552,68. Vandplejen er i højsædet, mad og drikke koster.

 

Havørn

Sidste års naturpris til Jens fra Viborgafdelingen af Danmarks Naturfredningsforening skal gå til havørn.

 

Bundlinje

Vi er en sund forening med et årsresultat på kr. 11.538,90,-. Foreningen har en større udgiftspost i vandplejen, ligesom der er foretaget reinvesteringer.

 

Ad5

-

 

Ad6

Kontingent fortsætter uændret.

 

Ad7

a.

Jens Mathiassen er valgt som kasserer.

b.

Thorkild Grundell Pedersen er valgt som bestyrelsesmedlem.

Ole Dahlgreen er valgt som bestyrelsesmedlem.

c.

Hans Sandbjerg er valgt som suppleant.

Thomas Esmar Nielsen er valgt som suppleant.

d.

Preben Albin Petersen er valgt som revisor.

e.

Per Madsen er valgt som revisorsuppleant.

 

Ad8

Skarven viser sig nu at være endnu hårdere ved fiskebestande generelt end tidligere antaget. Forhold og løsningstilgange ved Hald Sø er diskuteret fra forskellige positioner.

 

 

Afsluttende noter:

17 medlemmer var fremmødt til generalforsamlingen på denne tirsdag aften.

Overrækkelse af tak for indsatsen til Kaj og Jens Aage.

Konstituerende bestyrelsesmøde er rammesat til søndag den 3. april kl. 10.