mandag den 29. juni 2020

Ekstraordinær generalforsamling på Naturskolen ved Hald, Ravnsbjergvej 71, Viborg


Onsdag den 24. juni kl. 19:00

Dagsorden
1. Valg af dirigent
Forslag: Lars Sandbjerg
2. Valg af referent:
Forslag: Inge Busk
3. Valg af formand frem til næste ordinære generalforsamling, 2021.
Bestyrelsen foreslår: Thorbjørn Svensson, Viborg
4. Valg af kasserer for kommende periode (2020 - 2022).
Bestyrelsen foreslår: Jens Mathiassen, Hald Ege
5. Vedtægtsændring af §4 – tilføjelse:
Foreningens økonomiske anliggender administreres af formand og kasserer, der er bemyndiget til i
fællesskab at disponere over foreningens formue, herunder til også at kunne disponere over
foreningens midler via elektroniske bankprodukter.
Formand og kasserer kan under denne bemyndigelse, såfremt det skønnes hensigtsmæssigt,
videredelegere til udvalgte medlemmer i bestyrelsen, dog således at der altid tegnes 2 i forening.
(Vedtægtsændring træder i kraft ved et stemmeflertal på ¾ af de fremmødte)

Næstformand Jens Aage Sandbjerg bød velkommen og gav ordet videre til dirigenten.

Ad 1. Valg af dirigent
Lars Sandbjerg blev enstemmigt valgt til dirigent.
Dirigenten kunne konstatere, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indkaldt ifølge
Bådelaugets vedtægter og derfor beslutningsdygtig. Grundet covid-19-krisen afholdes den ekstraordinære
generalforsamlingen en del senere end normalt - ifølge laugets vedtægter. 12 personer var mødt frem til
generalforsamlingen, heraf 11 stemmeberettigede.
Ad 2. Valg af referent
Inge Busk blev valgt, som referent.
Ad 3. Valg af formand frem til næste ordinære generalforsamling 2021
Thorbjørn Svensson blev enstemmigt valgt. Thorbjørn takkede for valget og udtrykte glæde over, at komme
i gang med flere tiltag i Bådelaugets regi igen.

HALD SØ’S BÅDELAUG
Formand Jens V. B. Christensen, Gyvelvej 4, 8800 Viborg
Tlf.: 21426956 Mail: maryjens@oncable.dk

baadelaughaldsoe@gmail.com

www.hsbl.dk
Ad 4. Valg af kasserer for den kommende periode (2020-2022)
Jens Mathiassen var med over video, da han var på arbejde. Jens blev enstemmigt valgt.
Ad 5. Vedtægtsændring af §4 – tilføjelse:
” Foreningens økonomiske anliggender administreres af formand og kasserer, der er bemyndiget til i
fællesskab at disponere over foreningens formue, herunder til også at kunne disponere over foreningens
midler via elektroniske bankprodukter.
Formand og kasserer kan under denne bemyndigelse, såfremt det skønnes hensigtsmæssigt,
videredelegere til udvalgte medlemmer i bestyrelsen, dog således at der altid tegnes 2 i forening”
Ovennævnte tilføjelse til §4 blev enstemmigt vedtaget. Ændringen bliver tilføjet på www.hsbl.dk under
”Vedtægter”.
Eventuelt:
Thorbjørn kunne fortælle, at på hans hjemmeside www.haldsoe.info er der en del relevante oplysninger for
Bådelaugets medlemmer. Det er Thorbjørn, der vedligeholder denne side.
Bådelaugets www.hsbl.dk er stadig foreningens side med oplysninger om aktiviteter, stort og småt om
foreningens og dens forskellige tiltag med f.eks. vandrensning, og hvad der sker i og omkring Humlehuset.
Bethina Sadolin fra Karup spurgte til de møder, som lauget har deltaget i vedrørende søen. Her kunne bl.a.
Jørn Kristensen fra Hald Ege oplyse, at Kommunen, vedrørende Hald Sø, har indgået aftale med Orbicon
om, at de måler ilt og temperatur i vandsøjlen i sommer. Samtidig er der bestilt et oplæg til
bundfaunaundersøgelser i efteråret og næste forår. Orbicon måler første gang den 25. juni 2020 og dagen
efter åbnes for ilten. Der er desuden planer om at invitere Bådelauget til et møde i uge 27.
Hans Sandbjerg og Per Busk har deltaget i møder omhandlende forbedringer ved Skytteholmen. Der er nu
nedsat en arbejdsgruppe, som arbejder videre med de oplæg, som Naturstyrelsen ved Steen Bonne
Rasmussen har lavet sammen med frivillige fra området. Der er endnu ingen vedtagne aktiviteter.

Mødet sluttede kl. 19:45. Dirigenten takkede for god ro og orden.

Referat 25-06-2020 – Inge Busk

Dirigent Lars Sandbjerg