torsdag den 23. marts 2023

Referat af generalforsamling 2023


Referat af ordinær generalforsamling på Naturskolen ved Hald, Ravnsbjergvej 71, 8800 Viborg, tirsdag den 14. marts 2023 kl. 19

 

Referat

 

1. Valg af dirigent

Lars Sandbjerg er valgt

 

2. Valg af referent

Jens Mathiassen er valgt

 

3. Formandens beretning

Dette års beretning vil runde følgende områder: Vandløbene & vandplejen, netværket, medlemmer, klubhuset, administrationen, søen & brugen af naturen. Beretningen vil inden for hvert område give en status og derefter kigge fremad. Hvor er vi, og hvad tænker vi på nuværende tidspunkt, at der skal ske?


Vandløbene & vandplejen

 

Ved gydebankeoptællingerne for dette opgangsår landede bådelauget på 103 GPS-loggede gydebanker i perioden fra først i december til ind midt i februar. Det er fem gydebanker mindre end sidste år. Gydearkene er sendt til DTU Aqua, Viborg Kommune og Naturstyrelsen. 

Fordelt på vandløbene ser det sådan ud:

 

Gydeark + redegørelse fordelt på vandløb

 

Hjemmeside: Gydebankestatistik

 

Ellers har vandplejen i 2022 udlagt dødt ved i nedre Dollerup Bæk. 

 

Hjemmeside: Redegørelse for tal

 

Fremadrettet har vi haft møde i klubhuset, torsdag den 16. februar kl. 10-13, med repræsentanter fra DTU Aqua og Natur og Vand i Viborg Kommune, hvor vi drøftede status samt kiggede fremad med udgangspunkt i bådelaugets projektbank for vandplejen.

 

Projektbank + redegørelse

 

Herunder fortsætter vi i Dollerup Bæk:

 

Projekttegning + redegørelse

 

Udover dette har vi sat ind med to ansøgninger, som endelig blev sendt i høring den 22. december 2022, til Krobækken (Bækkelund Møllebæk) og Gjelbækken. Det er planen med opstart i indeværende år.

 

Fremadrettet fik vi på mødet blandt andet drøftet konkrete tiltag i Kapeldalen Bæk, Ravnsbjergkilderne og Mostgård Bæk.

 

I sommers, torsdag den 4. august, udsatte bådelauget 50.000 stk. ål i Hald Sø. Bådelauget har indsendt ansøgning til DTU Aqua om 50.000 stk. ål til udsætning i 2023.

 

Nogle øvrige opmærksomheder: Brinksikringen i Mostgård Bæk synes at stå trods de store vandmængder. Der er opmærksomheder i forhold til vandgennemstrømning ved omløbet ved Most Mølle samt i Gjelbækken. Vi følger løbende med.

 

Netværket

 

Dette bringer mig videre til netværket, som bådelauget virker i. 

 

Allerførst skal lodsejere søen rundt have en stor, hjertelig og inderlig tak fra os i bådelauget for den velvilje og også tolerance, som I viser vandplejen, når vi året rundt er ude. Mange, mange tak. Det betyder alt for os. Også når vi ringer eller kommer rundt og stemmer dørklokker i forbindelse med nye projekttanker i vandplejen, er I altid venlige. Endnu en gang tak.

 

Naturens Dag i 2022 løb af stablen søndag den 11. september kl. 10-15. Det var en spændende dag med nye aktiviteter fra bådelaugets side. Vi havde bådene i gang, igen åbnet dørene til klubhuset, men modsat tidligere var der i Humlehuset også både pølser og brød – og ikke mindst – en konkurrence med meget flotte præmier fra PH-outdoor. Det var sjovt. Også to ruter til klubhuset var markeret med små flag, så det var lettere at finde vej fra bådene og fra Naturskolen igennem skoven. Det var en god dag, og vi har fået god kritik og tilbagemeldinger for indsatsen.

Bådelauget har på formødet med repræsentanter fra de øvrige deltagende onsdag den 8. februar overfor Naturskolen tilkendegivet, at vi også deltager i Naturens Dag 2023. I 2023 har bådelauget tilbudt igen stå for arbejdet med plakaten til Naturens Dag for de involverede foreninger.

 

Skytteholms Venner har bådelauget været engageret i igennem flere år. I årene med corona vekslede møderne mellem fysisk fremmøde og online. Der var en del løse ender, der skulle nå hinanden, det er der stadig, for vi var og er fra bådelaugets side forsigtige i forhold til udviklingstankerne af Skytteholmen: Hvordan vil det påvirke naturen og bådholdernes forhold?

På nuværende tidspunkt består dette netværk af: Grundejerforeningen Birgittelyst, Hald Ege Borgerforening, Hald Sø’s Bådelaug, Naturstyrelsen, Viborg Kommune, Vinterbadelauget ved Hald Sø – med de fire foreninger i bestyrelsen.

 

Som allerførste fase af projektet løb af stablen, ved belægning på vejen fra Herningvej til søen, blev en sauna efterfølgende nedbrændt, ligesom bådepladsområdet har lidt under hærværk, hvor bådpladspæle i metal kastes i søen, i bådene, hvor flere er blevet beskadigede, og rundt om på bredden. Bådelauget har gentagne gange advaret om konsekvenserne ved at ville flere mennesker og faciliteter ved søen – og vi advarer fortsat. Måske derfor var det også, at bådelaugets medlemmer tidligere tilkendegav, at bådelauget skulle sidde med ved bordet, så tingene ikke løb helt løbsk.

 

Vi er i dag i denne foreningernes forening landet et mere roligt og realistisk sted med en bedre stemning end tidligere. Derfor valgte bestyrelsen i bådelauget at takke ja til at deltage i den stiftende generalforsamling i Skytteholms Venner onsdag den 8. februar kl.19. Der vil ikke blive indført kontingent i opstartsfasen. - Og indtil videre synes vi at have fundet en form for fælles fodslag. Bådelauget sidder jo med for bådholdernes og naturens skyld – og vil forsøge at være søens og naturens stemme.

 

Udover dette netværk er bådelauget også en forening blandt andre med interesser og formål ved Hald Sø: Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Silkeborg Fiskeriforening, Viborg Fiskeriforening, Viborg Sportsfiskerforening, De Fem Halder – og hertil kommer andre foreninger, grupper, laug og interessenter. Jo, der er mange stemmer i lokalområdet.

 

Vi er som forening repræsenteret i bestyrelsen i Skytteholms Venner med to bestyrelsesmedlemmer (Jens og Thomas), og vi skal stille med tre repræsentanter (en for hver 50 medlemmer op til 150 medlemmer). Kunne et medlem i dag tænke sig at blive repræsentant for bådelauget?

 

Medlemmer

 

Vi er igen i år flere medlemmer i vores forening, end vi nogensinde har været tidligere (279 betalende i register). Det vil kassereren berette om snart. Og det er godt med en forening i trivsel, for vandplejen kan altid bruge flere hænder både ved sommerens vandpleje, udsætning af ål, i de små til meget store vandplejeprojekter, som vi udfører, ved efterårets vandløbsgennemgange og ved gydebankeoptællingerne. Man er med, som det passer ind, men det kunne være så rart, at flere kontaktede vandplejen om lyst til at være med og blive spurgt til de mange forskellige aktiviteter derude. Skriv eller ring endelig til Thorkild, bådelaugets vandplejeansvarlige og næstformand. Der er nemlig flere projekter i vente.

 

Også til Naturens Dag kunne det være både hyggelig og sjovt med flere medlemmer, så hermed en frisk opfordring til at være med på sådan en god dag med mange spændende ting og foreninger i den gode sags tjeneste.

 

Thomas, bådelaugets bådpladsansvarlige, snakker om at lave en foreningsdag også, hvor medlemmer kan mødes i klubhuset, fiske noget af dagen og samles efterfølgende, og der er andre tanker også.

 

Klubhuset

 

Klubhuset er jo til for medlemmerne, og det bliver flittigt brugt af seniorerne, det bruges til bestyrelsesmøder, netværksmøder, ligesom det også bruges til andre arrangementer. Men der kunne godt ske endnu mere.

 

Og det starter med en oprydning og lidt fornyelse, som flere medlemmer er i gang med for tiden. Jens Aage, bådelaugets tidligere næstformand, har netop meddelt, at den nye loftslem er blevet færdiggjort. Derpå følger oprydning på loftet her i foråret, så der kan måles op til hylder osv. Naturstyrelsen har sagt ok til forbedringerne.

 

Så igen, det er da tid, hvis man som medlem har lyst til at være med.

 

Fremadrettet kigger bådelauget også ind i nye segmenttanker, i forhold til brugen af foreningslokalerne.

 

Husk at foreningslokalerne jo også er tilgængelige for medlemmerne, hvis man for eksempel ønsker en frokost med familien eller noget andet. Det er blot at tage kontakt til Hans, bådelaugets klubhusansvarlige.


Administrationen

 

Hald Sø’s Bådelaug er fortsat repræsenteret på de sociale medier, medie, med en Facebook-gruppe og -side. Gruppen er ikke offentlig, siden er. 

Bådelauget bruger fortsat MinForening som databehandler. Der har været udfordringer for nogle medlemmer med spam-mails fra MinForening i forbindelse med opdateringer. Bådelauget anvender fortsat MinForening som databehandler.

 

Hvordan anvender vi i bådelauget medlemmers oplysninger, og hvordan finder man ud af det?

 

Foreningens fortegnelse + redegørelse

 

Hjemmeside

 

Søen & brugen af naturen

 

Vores forenings formål er firedelt.

 

Hjemmeside + redegørelse

 

Bådelauget lever dette formål i vores forenings virke.

 

Vi kan også se, at vi lever i en tid, hvor Hald Sø kan vurderes til at være under et stort pres med mange interesser.

 

Den glimrende lovgivning, som bådholdere holdes op på, som er skrevet ind på bådelaugets hjemmeside, virker for naturen og for fællesskabet. Den er der ingen grund til at ændre på, for den virkede og virker. Desværre synes den ordentlighed, søfred og naturhensyn, som man tidligere troede beskyttede søen, at være under afvikling. Hald Sø og de tilstødende områder gives i disse år langt mindre fred og ro end tidligere.

 

Bådelaugets bestyrelse har i sommeren 2019, inden verden kendte til corona, advaret Naturstyrelsen om den øgede belastning, stress og affaldsmængde – på et møde med skovrider Peter Brostrøm og skovfoged Steen Bonne Rasmussen.

 

Hvor er vi lige nu i forhold til belastningsgraden af og fra mennesker på naturen ved Hald Sø?

 

Vi ser fortsat især i sommerhalvåret mange kanoer og kajakker fra nær og fjern, som den ene time kan ligge i Hjarbæk Fjord eller et andet sted for derefter at blive søsat i Hald Sø under en dagstilladelse – eller blot gøre det alligevel, for den ulovlige sejlads vurderes at være blevet almindeligt.

 

Der er kommet flere campister til, særligt på ”pladsen” overfor hovedgården, men også andre steder ved søen. Der tændes bål forskellige steder, ligesom der grilles, og mængden af efterladt skrald ses desværre tiltagende.

 

Også langs boardwalken, særligt på strækningen ved smedehuset og nedenfor hovedgården, er mængden af skrald vokset. Det er rigtigt ærgerligt.

 

Der er utrolig mange biler og mennesker i området, hvor parkeringspladserne ved Smedehuset og især Niels Bugges Kro er under pres, og der er meget støjforurening i den før så fredelige Troldeslugt. Havde man dog bare anlagt legepladsen ved Naturskolen med de rette parkeringsfaciliteter og plads.

 

Bådepladsområdet ved Skytteholmen lider nu under eskalerende hærværk med pæle, der smides her og der. Bådelauget har tidligere sendt et oplæg til Naturstyrelsen i forhold til omplacering af en række markører. Det kunne i denne sammenhæng være relevant at se på det allerede i år.

 

Oplæg bådpladsmarkører + redegørelse

 

Det sidste forhold, som skal vendes i denne beretning, for ellers bliver den for lang, som vi i bådelauget bliver nødt til at forholde os til, hvis vi skal have ørredbestanden på fode igen, er det stigende antal af fartøjer med motorer, der fiskes fra.

 

For hvordan forholder vi os til det stigende antal lovlige som ulovlige elmotorer på søen?

 

Vi har i bådelauget en meget vigtig opgave i at oplyse om, at tiden er til om noget mere natur, ikke mindre. Og vi skal passe meget på den natur, der er tilbage.

 

I 2006, i et af de gamle medlemsblade, kan man læse om bekymring over den uforklarlige nedgang i antallet af gydebanker. 

 

Skarv, odder, hejre og gedde nyder alle en ørred, når de kan få fat i den. Mennesket synes endnu en gang at blive tungen på vægtskålen.

 

Et intensiveret fiskeri, hvor der fiskes ørreder i højere hastighed end roning, fra både med motorer søen rundt, gør det pludselig farligere at være ørred. I sammenhæng vil en skelen til forskellige undersøgelser om genudsætning af fangster nævne alt op til 30% dødelighed for fiskene efter fangst og genudsætning. Regnestykket synes hurtigt ret enkelt: Har Hald Sø overhovedet nok ørreder til at kunne holde til et eskalerende og intensiveret fiskeri bedrevet fra flere motoriserede fartøjer?

 

Det ville derfor passe rigtig godt, at søfladen til tider ikke blev udnyttet af flere og flere: At søen for eksempel i blæst i stedet for lå øde og stille hen. For på Hald Sø ror man sig til fiskene. Det er noget særligt, og det skåner blandt andet både fisk og fugleliv. Eller sådan var det i hvert fald engang for slet ikke så længe siden… Og det var smukt, sundt og skånsomt.

 

Er der andre løsningstilgange?

 

Seks års hårde og intensive indsatser året rundt i vandløbene er måske allerede på vej til at være spildt?

 

Måske skal vi allerede nu begynde at være opmærksomme, som fiskeriet på søen igen tager til.

 

Hvad gør vi?

 

På mødet med DTU Aqua og Viborg Kommune, fik vi også, blandt så meget andet, vendt søørredbestandens skrøbelighed. Vi står ved et vadested, og det synes lige nu at kunne gå to veje. 

 

Derfor har vi indledende skrevet ud på hjemmesiden om skånsomt fiskeri. Vi skulle måske i netværket udarbejde en vejledning for bæredygtigt sportsfiskeri på Hald Sø?

 

For vi har brug for fisk på bankerne og gerne mange. Enhver fisk tæller, som vores næstformand og vandplejeansvarlige siger.

 

Vi er jo en forening og kan ikke diktere nogen noget, men vi kan give en anbefaling i forhold til vores viden og erfaringer fra blandt andet vandplejen i tilløbene. 

 

Æret være Jens’ minde

 

Tirsdag den 28. juni blev sømanden, bådelaugets tidligere formand og vandplejeansvarlige, bisat. Jens havde tabt kampen til lungehindekræften, men han kæmpede til det sidste. Det var en smuk bisættelse og en smuk dag, hvor bådelauget var repræsenteret. Vi holdt en tale for Jens, som har betydet så uendeligt meget for foreningen, og for søen, i nyere tid, og bestyrelsen vedtog enstemmigt at lægge en krans. Jens, tak for alt.

 

Bemærkninger til formandens beretning:

 

Der blev rejst flere forhold vedrørende det stigende antal lovlige og ulovlige elmotorer. Jungletrommerne går, at Naturstyrelsen ikke passer på området længere. Hvilke tiltag bør Hald Sø’s Bådelaug så iværksætte for naturen? Et forslag kunne være. at der skal være et ekstra synligt nummer på båden, hvis der benyttes en lovlig elmotor. Der skal ligeledes betales et ekstra beløb. Politiet er indblandet, når der eksempevlis ses en båd uden nummer i Silkeborg Fiskeriforenings fiskevande. Det er nu tilsyneladende alt for nemt at få en tilladelse til elmotorer, og det smitter de, der ikke har det. Flere personer har ikke ”skavanker” som tidligere, så det er vel blevet et slags ”jeg gider sku’ ikke at bruge kræfter på at ro”. Man skal stadig ro sig til fiskene på søen, og det er en god ting for folkesundheden, fiskene, naturen og roen. Vi har kun få gydebanker i tilløbene til Hald Sø fortsat, så der kan snart blive ”rovdrift” på søørreden. Har vi råd til at miste søørreden? 

 

Klubhuset bruges af foreningens medlemmer. Der bliver klaget over røglugt i foreningslokalerne samt beskidte vægge og hundehår på møbler og gulve. Det blev her påpeget af flere medlemmer på generalforsamlingen, at man ønsker røgfri klublokaler. Tiden er ikke til røg indendørs. Den nyvalgte bestyrelse går videre med dette. Huset mangler nogle hænder til de to gange hovedrengøring årligt. De, der ikke synes, at det er rent nok, er blevet opfordret til at møde op på disse rengøringsdage. 

 

De nye metalpæle, hvad er de til for? De forskellige bådholdere ved jo godt, hvor deres båd skal ligge. Naturstyrelsen har ansvaret for disse pæle. En bedre og naturlig måde i stedet metal kunne være træpæle, der går bedre i et med omgivelserne. Bådholdere, som har fået ødelagt deres både af hærværk med pælene, ønsker også metalpælene væk.


4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab og status

Det reviderede årsregnskab blev gennemgået.

 

Bemærkninger til revideret årsregnskab:

 

Forsikringer er blevet drøftet. 

Udgiftsniveau og indtægtsgrundlag er blevet vendt i forhold til kontingent, vandpleje og andre opgaver. Utroligt at vi kan drive en forening for et kontingent på 75,- pr. medlem. Det er flot! I forhold til bank blev der rejst en idé om et eventuelt aftaleindskud på 100.000, - med 2-3% i rente.

 

5. Indkomne forslag (indsendes senest 7 dage før til bestyrelsen på baadelaughaldsoe@gmail.com)

 

a. Bådholdere skal sørge for, at deres båd ikke ligger og enten roder eller ligner

både, der aldrig bliver benyttet, sunkne, fulde af vand m.m. Der er sikkert ventende, nye medlemmer, der kan bruge disse pladser bedre.

b. Lave en arbejdsdag til fjernelse af ubenyttede jernpæle til fæstning af både. Der er mange af disse, både over men også under vandoverfladen og kan dermed resultere i ødelagte både.

 

Bemærkninger til indkomne forslag:

 

Bestyrelsen går videre med forslagene i det kommende foreningsår. I forhold til både, der ligger i så dårlig stand, at de ikke kan bruges på søen: Vendes med NST vedrørende forslag om oprydning.

 

6. Fastsættelse af kontingent (bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 75,00kr)

Kontingent for kommende foreningsår fortsætter uændret med 75,00kr

 

7. Valg i henhold til §4:

a. Valg af formand for 2 år (Thorbjørn Svensson modtager genvalg)

Thorbjørn Svensson er valgt.

 

b. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år (Kaj Sørensen modtager genvalg)

Kaj Sørensen er valgt.

 

c. Valg af bestyrelsesmedlem for 1 år (Ole Dahlgreen modtager ikke genvalg)

Hans Sandbjerg er valgt.

 

d. Valg af to suppleanter for 1 år (Hans Sandbjerg og Thomas Esmar Nielsen modtager genvalg)

Thomas Esmar Nielsen og Thomas Haagensen er valgt.

 

e. Valg af revisor for 1 år (Preben Albin Petersen modtager genvalg)

Preben Albin Petersen er valgt.

 

f. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Per Madsen modtager ikke genvalg)

Poul Blicher Andersen er valgt.

 

8. Eventuelt

Drøftelse af skarvforholdet fra forskellige positioner og divergerende holdninger. Hvordan forholder vi os ved Hald Sø til skarv, og den nye skarvrapport og hvad bliver der i denne sammenhæng gjort? Naturprisen på 5000kr, som Jens Christensen modtog af DN, står fortsat til et projekt ”havørn”. Bestyrelsen tager skarvdrøftelsen op igen på næste bestyrelsesmøde.