fredag den 27. august 2021

Naturens Dag: Søndag den 12. september


Hald Sø´s Bådelaug deltager i netværket for Naturens Dag ved Hald, da det giver foreningen en mulighed for at formidle om vores eventyrlige natur, som vi skal passe godt på - også her i Viborg.

Besøgende har mulighed for at bevæge sig mellem klubhuset og foreningsbådene, hvor der vil være medlemmer til stede. I Humlehuset vil man kunne høre om naturgenopretningen, den nutidige naturpleje, indsatsområder eller få en historie om folk og fæ ved Hald Sø gennem tiderne. Vil man på eventyr ude på den dybe sø, er der mulighed for en rotur i en af bådelaugets joller.

Foreningsbådene ligger ved den lille bådebro nedenfor hovedgårdens have og den gamle smedje.

Klubhuset kan du ane i skovbrynet ved den lille parkeringsplads efter Niels Bugges Kro på vej mod opkørslen til Dollerup Bakker - og det er ganske eventyrligt. Hist hvor vejen slår en bugt...


Kom og vær med!onsdag den 25. august 2021

Status på projektet i Dollerup Bæk-systemet

Der var engang for ikke så længe siden...


Onsdag den 18. august røg betonopstemningen i Dollerup Bæk, så der nu er fri faunapassage via Dollerup Bæk op til Mølledammen, via omløbet i Dollerup Bæk til opstrøms Thestrupvej.

Vandstanden kontrolleredes ved at lægge en vold af større sten opstrøms og nedstrøms betonspærringen, inden Knud med gravkoen fjernede den stykke for stykke. Enkelte ½ års ørredsmolt blev fanget på sandbredden af vandstandsfaldet, men blev lempeligt sat ud i bækken igen

Mandag den 23. august fik vi kørt piletræ bort, og vi fik med motorbør lagt gydegrus ud i to gydebanker i omløbet. Motorbøren fungerede fantastisk og letter os for en stor del af det hårde manuelle arbejde.
Vi fortsætter mandag den 30. august kl. 9.00 med at etablere yderligere gydebanker.

Hvis man ikke er med i vandplejegruppen og kunne tænke sig at deltage i dette spændende arbejde, kan man tilmelde sig til vandplejeansvarlig, Ole Dahlgreen, på 51534445.


Før-billede

Efter-billede


Tekst, foto & optagelse: Ole Dahlgreen
søndag den 15. august 2021

Projektet i Dollerup Bæk er nu i fuld gang - kom og vær med fra mandag kl. 9!

I denne uge gik starten på det spændende projekt i Dollerup Bæk med etablering af yderligere ni gydebanker ved udlægning af gydegrus - en større omgang der involverer Viborg Kommune, Naturstyrelsen, Grønhøj Vognmandsforretning, berørte lodsejere og Hald Sø´s Bådelaug m.fl.

Status er, at der nu er udlagt en af de ni gydebanker, der er blevet ryddet krat og pilebevoksning for det kommende udlægningsarbejde ved en anden, ligesom der er blevet fjernet hegn og hegnspæle - og så er der blevet kørt med både maskiner og ATV...

I morgen tidlig kl. 9.00 går det løs igen!

Der er brug for flere kræfter i vandplejen, så kunne du tænke dig at være med, ring da blot til Ole på mobil 51 53 44 45 - om det er for en time eller to, det hjælper altsammen naturen.

Bådelauget giver en sandwich og drikkelse.


Her følger indtryk fra ugen, der gik - med en lille film fra arbejdet til allersidst:

Opstart

Briefing

Udlægning af gydegrus

Frokost

Udjævning af gydegrus og opmærksomhed på vandstand

KratrydningOplæg, foto & optagelse: Ole Dahlgreen
lørdag den 7. august 2021

Lørdag den 7 august fjernede entrepenør og frivillige fra bådelauget cementrøret i Gjelbækken

Lodsejer havde åbnet leddene og fjernet sine heste, så entreprenøren kunne køre ned over marken fra korsvejen. Den offentlige vej fra det gamle rensningsanlæg var for fugtig til at køre på.

Det gik strygende med at fjerne de 5 gamle cementrør. Efterfølgende lagde vi gydegrus ud og etablerede en 13 meter lang gydebanke, som udligner den opstemning der var i det gamle cementrør.

Resultatet er at vandstanden ved gydebankens start er fuldstændig uændret, og det samme er resultatet 20 meter opstrøms starten på gydebanken

Alt i alt en meget vellykket dag, som en forprøve på at vi starter Projekt Dollerup onsdag i næste uge.fredag den 6. august 2021

Referat af generalforsamling 2021

Ordinær generalforsamling på Naturskolen ved Hald Ravnsbjergvej 71, 8800 Viborg

Onsdag den 9. juni 2021 kl. 19:00


Dagsorden

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Inge Busk. Inge vælges. Senest gældende COVID-19 tillæg udsendt mandag den 7. juni ankes ikke af nogen.

2. Valg af referent

Bestyrelsen foreslår Julie Aamand Olesen. Julie vælges.

3. Formandens beretning

Der blev indledt ved foreningens tre områder: Bådpladser & foreningsbåde, vandplejen samt klubhuset i en forståelsesramme af det netværk, som bådelauget indgår i, som det med sin administration kommunikerer i. Ligeledes COVID-19 som foreningen med sit grønne og mellemmenneskelige formål har været underlagt.

Administration, kommunikation og Netværk:

Administrationen af foreningen varetages af en valgt bestyrelse og herigennem styres også foreningens økonomi ved kassereren. Sidste år blev formand medunderskriver. Kommunikation skal sikre, at medlemmerne, de medlemmer som ønsker at modtage nyheder fra foreningen, ved, hvad der foregår, ligesom der igennem kommunikation kobles til netværk (bl.a. Naturstyrelsen Kronjylland, Viborg Kommune, DTU Aqua, Silkeborg, Naturskolen ved Hald, foreninger der virker lokalt, herunder DN, DOF, Dollerup m.m., enkeltpersoner og andre netværk). Bådelauget er lokal og virker lokalt, meget lokalt ved Hald Sø, men bevægelser i netværket rækker videre end dette vigtige plan, hvor frivilligheden har vist sig værende en afgørende medspiller. Generationsskifte i bestyrelsen, nej – forskellige generationer i bestyrelsen, ja. Igangværende og på sigt: Søkonsulent, miljøkonsulent – andre konsulenter? (dette i overensstemmelse med gældende forslag fremsat og vedtaget på generalforsamlingen den 6. marts 2018).

Historisk forståelse: Fortid-nutid-fremtid, hvor man kender sit ophav, historik, sager og kampe, og igennem denne nuværende identitetsforståelse sine muligheder og begrænsninger i virket. Vi skal være i tråd med os selv i bevægelserne for herigennem at kunne møde det nye kvalificeret og med tyngde.

Bådpladser & foreningsbåde:  Arbejdet med det ene, giver os det andet.

Der har været efterlysninger ude på flere både. Låsemekanismer er blevet brækket op. Bådene er senere fundet andre steder i søen. I pumpehuset ved foreningsbådene er der stillet sprit m.m. og instruktion til desinficering. Nedgang i brugen af foreningsbåde under COVID-19.

NST har hørt bådelauget vedrørende forslag til mulige løsningstilgange til udlejning af både for offentligheden på Hald Sø.

Anvisning af bådpladser og vedligehold af foreningsbåde er Kajs område, og alderen er så småt begyndt at trykke, så fremadrettet ønsker han hjælp.

Klubhus: Et center for aktiviteter samt for opbevaring.

Humlehuset har været nedlukket under COVID-19. Foreningens planer om flere arrangementer, herunder åbent hus ligger fortsat ude i fremtiden.

Vandplejen: Vandløbspleje i tilløbene og fokus på søens miljøtilstand og fødenet.

Fortsætter ufortrødent. Aktiviteter har været afviklet i forhold til gældende retningslinjer for COVID-19, og der er gang i flere projekter. Ole leveret detaljerede data, hvor følgende fremhæves:

Ultimo juli 2020 fandt 20.000 stk. ål (af 30.000 ansøgt) vej til Hald Sø trods nedlukning og mangel på ål.

9.-10. oktober samme år etableres tre gydebanker nedstrøms Dollerup Mølledam med efterfølgende ørredaktivitet i december, der optages på kamera.

Der har været vandløbsgennemgang med DTU Aqua med fokus på fremadrettede indsatsområder.

I løbet af efteråret og hen over vinteren 2021 er bådelauget i kommunikation med Viborg Kommune vedrørende betonopstemning i Dollerup Bæk med planer om fjernelse samt etablering af flere gydebanker.

Som noget nyt har bådelauget GPS-logget gydebanker i tilløbene til Hald Sø vinteren igennem fra december 2020 til ultimo februar 2021.

Igennem foråret offentliggørelse af vandløbsrestaurering af Gjelbækken og restaureringsprojekt i Dollerup Bæk.

DTU Aqua har udarbejdet interaktivt kort over rovfisks bevægelser i Hald Sø (ørred, gedde, ål) i forbindelse med fiskeundersøgelsen, som bådelauget har assisteret ved.

Administration, kommunikation og netværk:

Omstilling, digitalisering, MobilePay, Digital Signatur, negativ indlånsrente.

GDPR er en opmærksomhed. Medlemmer der ønsker nyheder, medlemmer som ikke ønsker nyheder. COVID-19 har givet os muligheden for at udvikle måden, der kommunikeres på, for vi det har været nødvendigt. Vi bliver nødt til at være synlige online. Facebook: Privat gruppe og offentlig side, hvor der deles links. Interesse for nyhedsbrev. I år 16 nye medlemmer, men også interesserede ikke-medlemmer på FB.

Fremadrettet:

Naturforståelse: Den nuværende tilgang til forståelse, brug og forvaltning af naturen giver Hald Sø´s Bådelaug og andre naturforeninger en vigtig opgave i formidlingen af menneskets brug og forholden sig til naturen. Søen og dens beboere har brug for os mere end nogensinde.

Skytteholmens Venner: Udviklingen af Skytteholmen med forestående stiftende generalforsamling af paraplyforeningen. Opmærksomhed på medlemskab, der fremadrettet kan indebære økonomiske udgifter. Fokus: Brug af naturen.

Naturens Dag den 12. september 2021: Her har bådelauget muligheden for at deltage og igennem deltagelse at formidle for naturen.

NST og bådelauget fremadrettet i båddialog vedrørende udlejning.

Lokalpanel af foreninger på initiativ af Hans.

Der kom et spørgsmål til naturprisen, som Jens Christensen modtog på bådelaugets vegne, vedr. det udtrykte ønske om at bruge pengene til at etablere et havørnepar ved Hald sø. Jens: Det skal gøres om efteråret (før vinteren) Da ørnene finder deres sted tidligt på året. Pengene er overført til bådelauget for at undgå at betale skat.

4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab og status

Regnskabet blev vist på projektor under gennemgangen, men sædvanen tro ikke udleveret på papir. Derfor bliver regnskabet efterfølgende sendt på e-mail til de deltagere, som ønsker det. Deltagere vil gerne, flere på grund af dårligt syn, fortsat have udleveret regnskabet på papir til generalforsamlingen.

5. Indkomne forslag (indsendes senest 7 dage før til bestyrelsen)

Ingen forslag.

6. Fastsættelse af kontingent (bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 75,00 kr)

Ingen anker mod forslaget. Det er vedtaget.

Der indkommer spørgsmål til hvordan og hvornår medlemmerne får besked om næste opkrævning af kontingent. Medlemmerne får besked om kontingentopkrævning via e-mail eller nyhedsbrev som sædvanlig – eller e-mail under MinForening. Det er ikke muligt at melde en endelig dato ud endnu da bestyrelsen afventer svar fra MinForening på et muligt samarbejde. MinForening er en gratis IT-løsning for foeninger i forhold til opmærksomhed fremadrettet på GDPR (vedrørende behandling og opbevaring af medlemmernes persondata). MinForening vil i så fald være databehandler. Hvis det sendes via MinForening, vil man kunne se, at det er fra Hald sø´s bådelaug.

7. Valg i henhold til paragraf 4:

7a. Valg af formand (Thorbjørn Svensson modtager genvalg)

Ingen andre ønsker at stille op. Thorbjørn er valgt.

7b. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år (Kaj Vestergaard Sørensen modtager genvalg)

Ingen andre ønsker at stille op. Kaj er valgt.

7c. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år (Hans Sandbjerg modtager genvalg) 

Jens ønsker ikke genvalg. Hans er valgt til suppleant. Bestyrelsen foreslår Thorkild Grundell Pedersen. Thorkild er valgt.

7d. Valg af revisor for 1 år (Preben Albin Petersen modtager genvalg)

Ingen modkandidater. Preben er valgt.

7e. Valg af revisorsuppleant for 1 år

Per Madsen kan træde til hvis ingen anden. Per er valgt.

8. Eventuelt

Regnskabet er revideret og skrevet under.

Vedr. bådpladser tilbyder Thomas at hjælpe til med anvisning af bådpladser.

Overvejelser og forslag i forhold til NSTs udmeldte om både.