søndag den 29. januar 2023

1. optællingsrunde af gydebanker i Mostgård Bæk - nyt fra vandplejerne

 Søndagens optælling af gydebanker havde sit udgangspunkt fra p-pladsen nedenfor klubhuset på Ravnsbjergvej, hvor holdet mødtes kl. 9. Herfra gik turen til Mostgård Bæk, hvor der var rundstykker og kaffe inden gåturen til udløbet, hvor optællingen kunne begynde.

Før optællingens start ved udløbet.

Nedre Mostgård Bæk:

Nedstrøms mølledammen blev 38 gydebanker GPS-logget.

Gydebankerne fordelte sig jævnt fra løbet i skoven og langs hestefolden.

Endnu en gydebanke er spottet.

Eksempel på gydebanke.

Endnu en smuk gydebanke.

Omløbet ved mølledammen:

Interessant var det, at der i år ses et par gravninger i selve omløbet ved mølledammen, hvor en gydebanke er registreret. Også umiddelbart nedstrøms omløbet er der blevet logget to gydebanker.

Omløbet ved mølledammen.

Øvre Mostgård Bæk:

I skjul under pilen ligger den fineste gydebanke langt oppe i vandløbet.

Det øvre løb skuffer (foreløbig) i forhold til sidste år med blot 9 GPS-loggede gydebanker. Der har ellers været en forhåbning om, at de øgede regnmængder ville sikre flere og større fisk passage gennem omløbet. I stedet synes de voldsomme regnmængder at øge sandvandringen ned igennem omløbet, som truer med at lukke til. Vandet finder desuden vej nedover engen i to-tre løb. En stigende opmærksomhed og bekymring er, om omløb og opstemning kan holde til de store vandmasser fremadrettet, eller om det vil lukke til og til sidst bryde sammen?

Faldet ved mølledammen. Nederst til venstre i billedet støder det lille omløb til.

En anden opmærksomhed lidt længere opstrøms ses ved overkørslen mellem Bisballevej og Most Møllevej, hvor det tidligere store rør nu er blevet erstattet af to mindre rør. Kan de mindre passager afholde fisk fra at søge opstrøms?

Et helt tredje forhold ses ved A13. De store regnmængder har øget vandstanden nedstrøms rørgennemføringen under Vejlevej betragteligt. Den løbende diskussion i bådelauget og blandt fagfolk, om ørreder kan passere op igennem røret for at nå gydegruset på den anden side af vejen, fortsætter - alle håber, at det kan lade sig gøre.

Røret under A13 i den forhøjede vandstand. Kan ørreden forcere dette og nå gydegruset opstrøms?

På den anden side af vejen, ude på plateauet, er der faktisk nogle tegn på sporadisk aktivitet, gravninger, men om dette kan være en lille lokal ørredstamme - eller om et par søørreder har haft kræfter og held til at forcere røret i den forhøjede vandstand er på nuværende tidspunkt uvist.

Den foreløbige total for Mostgård Bæk efter første officielle optællingsrunde lyder på 47 registrerede gydebanker. Det bliver spændende at se, om der skulle komme lidt flere til i løbet af februar.

Flere indtryk fra dagens optælling:


Dagens indsamling... Der er meget skrald i Mostgård Bæk, som finder vej til vandet fra A13.

Gydebanke med tydeligt slaghul i øverste venstre del af billedet.

Spændende gydebanke.

Far og søn.

Endnu en gydebanke observeres.


Vandplejerne forsætter optællingerne i februar. 

Ses vi derude?lørdag den 21. januar 2023

Foredrag på Søndermølle om rovfiskene i Hald Sø v/ Henrik Baktoft, DTU Aqua

 Torsdag den 19. januar kl. 20.15 gav Henrik Baktoft fra DTU Aqua et foredrag på Søndermølle om sit forskningsprojekt omhandlende rovfiskenes migration i Hald Sø.

Arrangementet var forberedt af Viborg Fiskeriforening med deltagelse også af medlemmer fra både Viborg Sportsfiskerforening og Hald Sø' Bådelaug. Og fremmødet var flot med over 60 deltagere. Henrik rettede desuden en tak til Hald Sø's Bådelaug for assistancen i projektet, blandt andet ved indfangning af fisk.

Slide om ilt-zoner og habitat for rovfiskene i Hald Sø året igennem.

Det var en spændende aften og fiskende sjæle blev med videnskabens briller indviet i Hald Sø's hemmeligheder. For tilhørerne vil det fremover være lidt lettere at få en søørred på krogen, selvom de igangværende temperaturstigninger på sigt forventes at indskrænke rovfiskenes habitat i Hald Sø på grund af iltmangel.

Tilhørernes kommentarer og overvejelser rejste undervejs og efter i sammenhæng med data en række relevante og alvorlige spørgsmål i forhold til fremtiden for Hald Sø som både økosystem og naturområde, der kort opsummeres her:


Hvordan kan vi i fremtiden forholde os til iltningen af Hald Sø for at undgå en kommende fiskedød som følge af temperaturstigningerne?

Hvordan påvirkes fødenettet af det bundne fosfor i bundsedimentet i søen, hvordan har udviklingen været, og hvad er status?

Hvordan kan vi beskytte naturen ved Hald Sø imod den igangværende tivolisering og bebyggelse af området?

Hvad med skarven, og hvor meget påvirker den og andre rovdyr ørredbestanden?

Hvordan påvirker det skarvens fødeindtag i søen, når fuglene nu i langt højere grad end tidligere skræmmes væk fra kolonien af mennesker?

Hvordan så økologien ud i søen for 50 år siden, for 100-200 år siden?Tak for et spændende arrangement af Viborg Fiskeriforening med indsigtsgivende og ny viden fra forskningen af Henrik Baktoft, DTU Aqua.søndag den 15. januar 2023

Nyt fra vandplejerne: Optælling af gydebanker i Dollerup Bæk - 1. optællingsrunde, januar

 I dag kl. 9 mødtes optællingsholdet ved p-pladsen nedenfor klubhuset. Derfra gik turen til Dollerup Bæk-systemet, til den første af de store optællingsrunder af gydebanker i vandløbene for opgangen i indeværende optællingsår 2022 til indføring i 2023.

Der kigges efter gydebanker, mens optællerne går langs vandløbet.
Gydebanker registreres med et sæt GPS-koordinater og plottes ind på bådelaugets årlige optællingskort.


Dollerup Bæk er sammen med Mostgård Bæk de to vandløb, som i dag mere eller mindre udgør grundlaget for den fortsat skrøbelige bestand af søørred i Hald Sø. 

Det er ikke mange søer i Danmark, som kan bryste sig af at huse en oprindelig bestand af istidsørreder.


Til observationerne:


Nedre Dollerup Bæk

Ligesom sidste år har der igen i år været meget aktivitet i hovedløbet på gydebankerne, som bådelauget har anlagt igennem de seneste år, flere steder med flere gravninger oven i hinanden. Gruset bliver virkelig brugt. Fornemt!

I omløbet, som sidste år overraskede og leverede et helt utroligt antal gydebanker, har der været lidt aktivitet, men langt fra i samme grad som sidste vinter.

Gydebanke fra det nedre løb af Dollerup Bæk.


Bisballe Bæk

Der er (endnu?) ikke tegn på gydeaktivitet i sideløbet.


Øvre Dollerup Bæk

Med god aktivitet nedstrøms mølledammen, er det opstrøms indløbet til dammen, at årets foreløbige store overraskelse er kommet. Om det er de store mængder regn, der har gjort det muligt for flere fisk at passere opstrøms igennem omløb og mølledam, eller om andre forhold gør sig gældende, så var det noget af et syn, der mødte optællerne op ad formiddagen. Som holdet bevægede sig nedstrøms, åbenbarede et storslået syn sig. For brudesenge var blevet redt. Gydebanke fulgte gydebanke, og de lå der under vandet næsten som perler på en snor.

Her har været et par fine fisk på leg. Gydebanke fra Dollerup Bæk opstrøms mølledammen. Og der var flere...

Kvart over tolv indstillede vandplejerne optællingen, da vejret med vindstød af stormstyrke satte ind, som regnen også var begyndt. Lys skal der til.


En foreløbig status på Dollerup Bæk-systemet giver i den første officielle optællingsrunde en total på 51 gydebanker i hele systemet fordelt på 37 i nedre løb med omløb og Bisballe Bæk og hele 14 gydebanker i det øvre løb opstrøms mølledammen.


Vi fortsætter optællingerne af gydebanker her i januar og februar måned. 

Har du lyst til at være med, er det blot at kontakte vandplejeansvarlig Thorkild Grundell på 60 88 55 23.

Man kommer, som man er, og er med som det passer ind for hver enkelt. Og det er ret hyggeligt.


Lad os slutte for nu ved indtryk fra "åbenbaringen" i øvre Dollerup Bæk (opstrøms mølledammen). 

Læg mærke til slaghullerne, fordybningerne i det bare sand foran grusbunkerne, hvor fiskene har været på leg. Hunfisken har arbejdet gruset helt væk, så det nu dækker æggene i den stenede fiskerede nedenfor.

En af de mange gydebanker langt oppe i vandløbet.

Enorm gydebanke. Her har været en stor fisk på leg.

Mindre kan dog også gøre det...

Dybt hul foran gydebanken.

Et næsten æstetisk udtryk i det lave kildevand.

Endnu en fin gydebanke.


Snip snap snude - ses vi derude?onsdag den 7. december 2022

Årets julegave 2022: Fra sandørken til biotop

 Julen falder tidligt igen i år...

Fredag den 25. november mødtes repræsentanter fra Hald Sø's Bådelaug med DTU Aqua, mens Torben, blandt andet tilknyttet DSF, skulle præsentere den længe ventede status på effekten af de frivillige og netværkets indsats i 2022 med genetablering af naturlige forhold i Dollerup Bæk. For den nedre del af vandløbet er udrettet, og der ses udfordringer ved sandvandring. Ikke meget liv kan trives i en gold undervandsørken, og det skulle der gøres noget ved.

Dette var et vandplejeprojekt, hvor Viborg Kommune, Naturstyrelsen, lodsejere, frivillige, DTU Aqua og DSF alle arbejdede sammen i forsøget på at finde løsninger på udfordringerne med naturens tilbagegang ved Hald Sø. Et meningsfuldt samarbejde i netværket hvor hver især har bidraget inden for deres respektive områder.

Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det. Men det er ganske vist.

De mange naturgængere, besøgende fra nær og fjern, som stødte på vandplejerne undervejs, tilkendegav begejstring for indsatsen. Alle kommer de til Hald Sø for at se den storslåede natur, påpegede flere, og den kan man stadig se lidt af trods urbaniseringen af området, der desværre foregår åbenlyst i disse år. Kan vi overbevise naturafviklerne om, at der er en anden vej at gå?

Apropos, nu til gaven.

Af elfiskeriet i 2019 var tallet på stationen i nedre Dollerup Bæk nedslående med blot 139 stk. yngel pr. 100m og en trist moderat økologisk tilstand markeret med en gul farve på ørredkortet (DTU Aquas ørredkort kan tilgås i sidemenuen). Andre steder var det værre. Kunne en frivillig indsats gøre en forskel?

Vegetation breder sig, hvor der før var sand...

Der blev elfisket efter ørred på to stationer både før og efter vandplejeprojektet for at måle effekten af indsatsen.


Før-tallene viste følgende:

Station "x": Yngel pr. 100m = 170 stk. Ældre fisk pr. 100m = 14 stk.

Station "y": Yngel pr. 100m = 156 stk. Ældre fisk pr. 100m = 8 stk.


Efter-tallene viste følgende:

Station "x": Yngel pr. 100m = 476 stk. Ældre fisk pr. 100m = 190 stk.

Station "y": Yngel pr. 100m = 448 stk. Ældre fisk pr. 100m = 178 stk.


Hvad betyder tallene?

Tallene fra befiskningen efter genetableringen er meget flotte, men også sjældne tal der ikke ses ofte. > 250 stk. yngel pr. 100m placerer nu lokaliteten i den højeste kategori, høj, som ligger over god. Vi er med andre ord i "kongeblåt" her. Det bemærkes desuden, at sammenhængsforholdet mellem yngel og ældre fisk er ganske særligt.

Ovenstående forhold i effektanalysen skal forstås på følgende måde: 

Yngel er små 1/2 års-fisk. Ældre fisk er over et år gamle, 1-1/2 års-fisk og ørreder i størrelser fra 11-12cm og opefter. De ældre fisk er endnu ikke smoltificeret, men befiskning kan medtage smoltificeret ørred, som er vandret tilbage i vandløbet. Hvis der, efter en indsats, påvises meget yngel, men blot nogle få ældre fisk er til stede, duer det ikke. En fisk kan kun dø én gang. Derfor er det tætte antal af ældre fisk godt. Der er med andre ord efter vandplejeindsatsen blevet plads til flere fisk på vandløbsstrækningen. Vi er i mål med flere hundrede procent, på denne afgrænsede lokalitet, som Torben bemærkede. De frivillige har sejret. Ja, faktisk har vi allesammen sejret.

Hvilken tidlig julegave.En særlig tak til dig, Jens Christensen, for din utrættelige indsats som vandplejeansvarlig. Du guidede og viste vejen igennem, helt til det sidste i sygdommen. Du inspirerer fortsat og er ikke glemt. Vi ses derude.


En særlig tak til dig, Winnie Liza Post, projektansvarlig og nu tidl. ansat ved Viborg Kommune. Uden dig var alle vi i Viborg ikke blevet denne utrolige naturgave rigere. Det vil vi ikke glemme dig for. Du ønskes alt det bedste fremover.Gydebanke, fotograferet den 6. december 2022.

Bådelauget håber som altid på endnu flere meningsfulde samarbejder fremadrettet i netværket for Hald Sø med øjne og tanker for naturen - for vores alles skyld.

Medlemmer af Hald Sø's Bådelaug kan ved interesse få tilsendt Torbens præsentation af effektanalysen ved henvendelse til bestyrelsen på foreningsmailen.


Glædelig julfredag den 2. december 2022

Vibfisk inviterer til foredrag

Viborg Fiskeriforening inviterer medlemmer af Hald Sø's Bådelaug og Viborg Sportsfiskerforening til foredrag med Henrik Baktoft om ørreder og gedder i Hald Sø. Som I nok kan huske, har Henrik tidligere fortalt om fiskene på en af vores generalforsamlinger. Han er meget vidende og spændende at høre.

For tilmelding, senest den 15. december, anvend linket nedenfor:


Tilmelding for medlemmer af Hald Sø's Bådelaug


God fornøjelse - og ikke mindst tak for invitationen til Viborg Fiskeriforening.mandag den 14. november 2022

Hærværk ved Skytteholmen

I går blev bådelauget gjort opmærksom på, at flere bådpladspæle ved Skytteholmen er blevet revet op.

Nogle pæle ligger på jorden, mens andre er kastet i vandet eller i både. Naturstyrelsen er orienteret.

Er du bådpladsholder ved Skytteholmen, kan det derfor være en god idé at lægge vejen omkring og tilse din båd - for en sikkerheds skyld.

fredag den 4. november 2022

Nyt fra vandplejen - om efterårets gennemgang

Vandplejen er ved at være igennem efterårets gennemgang af søens tilløb.

Der har været en del spærringer rundt omkring, ligesom vi har et par opmærksomheder nogle steder i forhold til vandets løb. Dertil kommer nogle andre mindre forhold, som tilses og vurderes løbende.

Ørrederne har lige nu fri passage opstrøms, mens vi er opmærksomme på efterårets storme og regnskyl.


Det ser fint ud pt.


På bådelaugets vegne

Thorkild Grundell, vandplejeansvarlig / næstformand

- Og har du lyst til at være med i vandplejen eller høre lidt mere om, hvad vi laver? 

Kontakt mig blot på 66 88 55 23.