torsdag den 5. april 2018

Referat


Ordinær generalforsamling på Naturskolen ved Hald, Ravnsbjergvej 71, 8800 Viborg
Tirsdag den 06. marts 2018 kl. 19:30.

Dagsorden
1.       Valg af dirigent
2.       Valg af protokolfører
3.       Beretning
4.       Regnskab
5.       Indkomne forslag (indsendes senest 7 dage før til bestyrelsen)
6.       Kontingentfastsættelse
7.       Valg af formand (Egon Nielsen udtræder)
8.       Valg af kasserer (Kaj Vestergaard modtager genvalg)
9.       Valg af bestyrelsesmedlemmer:  2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. (Jens Aage Sandbjerg modtager genvalg)  1 bestyrelsesmedlem for 1 år.
10.   Valg af 2 suppleanter
11.   Valg af revisor
12.   Valg af revisorsuppleant
13.   Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent
Ejgil Gørup Christiansen blev valgt til dirigent.
Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt ifølge Bådelaugets vedtægter og derfor beslutningsdygtig. 16 personer var mødt frem til generalforsamlingen.

Ad 2. Valg af protokolfører
Inge Busk blev valgt, som protokolfører. Preben Almind og Knud Jensen blev valgt til stemmetællere.

Ad 3. Beretning
Formandens beretning 06.03.2018.
Beretning generalforsamling HSBL 2018.
Vi har i det forløbne år måttet sige farvel til 2 bestyrelsesmedlemmer:
Niels Buus har pga. sit helbred sagt fra overfor bestyrelsesarbejdet. Vi har ønsket Niels god vind fremover, og jeg vil gerne her sige tak for hans indsats i bestyrelsen og ikke mindst for hans forsøg på at skabe noget nyt med hans arrangement med musik-sang,- og snak i Humlehuset. Ren råhygge!
Kjeld Ammitzbøll har her i foråret sagt fra overfor bestyrelsesarbejdet pga. stort arbejdspres i hans forretning. Også tak for indsatsen til Kjeld.

Hjemmesiden.
M.h.t. hjemmesiden skal jeg beklage, at jeg ikke har formået at samle op på etableringen af en fast kontakt mellem Jens Martin Larsen, som har hjulpet os med oprettelsen af den nye hjemmeside, og bestyrelsessuppleant Thomas Haagensen. Dels gik der noget tid før Jens Martin havde tid, dels har jeg ligget lidt underdrejet, da Jens Martin kunne. Jens Martin vil gerne sætte Thomas ind i arbejdet med vedligehold af siden, så det er en opgave for den nye bestyrelse efter generalforsamlingen.

Vandløbsvedligeholdelse.
Vandløbsvedligeholdelsen er gået godt ikke mindst pga. den hjælp, der er etableret med Fiskeriforeningen i Viborg.
I forbindelse med dette samarbejde har Fiskeriforeningen oprettet en slags logbog over arbejdet med vandløbene, hvor der kan indlægges oplysninger om arbejdet med de enkelte vandløb.
Det er jo i sig selv en god ide at få registreret, hvad det er vi går og laver.
Men jeg tror vi i Bådelauget skal forsøge at få genfundet det tidligere samarbejde og fællesskab omkring vandløbsvedligeholdelsen, så vi ikke går rundt som enkeltpersoner ved de strækninger, vi vedligeholder.

Gydebanker.
Optælling af gydebanker viser en lille stigning i forhold til sidste sæson, hvor tallene var langt nede:
Dollerup bæk-systemet ligger i år på 47 stk. mod 36 stk. i 2017.
Gelbækken er på 14 stk. mod 3 stk. i 2017.
På nuværende har jeg ikke tallet for Mostgård bæk.
Der er imidlertid almindelig enighed om, at der er konstateret mindst 1 stk. gydebanke i Krobækken.
Der har været el-fisket i dele af systemet, og der er en god bestand af ørredyngel, hvor ørrederne gyder. (Jørn).
Der er igen i år blevet udsat 30.000 stk. åleyngel i søen.
Angående skarv-problematikken har der været afholdt møde d. 29. jan. 2018 på Fussingø med deltagelse af Naturstyrelsen Kronjylland, Miljøstyrelsen og DTU Aqua, hvor skarvproblematikken er blevet vendt i forhold til det store tryk skarven lægger på ørredbestanden i bl.a. Hald sø. Jens Aage Sandbjerg er tovholder på dette for Bådelauget.
Til slut vil jeg takke alle de, som på den ene eller anden vis har gjort en indsats for, at Bådelauget har kunnet fungere.
Fremtiden byder på mange spændende tiltag i forhold til vandløbenes og søens tilstand og funktion, og der vil Bådelauget være en uundværlig vagthund og medspiller.
Med håb om en god og udviklende debat, der kan sikre laugets fremtid.

Bemærkning til beretningen:
Jens Aage Sandbjerg foreslog, at der kommer en anden struktur på Bådelauget – forstået på den måde, at medlemmerne bør være sammen om at vedligeholde bækken. Han efterlyste mere sammenhold om opgaven. En tovholder kunne være at foretrække – en såkaldt ”Bæk-mand”, der kunne være den, der er kontakt til kommunen og andre offentlige myndigheder.
Jens Christensen ville gerne, om der kunne etableres en gruppe, der kunne fælde træer ved Mølledammen og andet vedligehold her.

Formandens beretning blev godkendt.

Ad 4. Regnskab
Kassereren, Kaj Vestergaard, gennemgik regnskabet. Dirigenten konstaterede, at originalen er behørigt underskrevet af hhv. kasserer og revisor.

Ad 5. Indkomne forslag
”Til
Hald Sø’s Bådelaug
Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling 6. marts 2018
For at lette presset på de enkelte bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsen som helhed foreslår jeg, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at invitere / inddrage personer udefra med særlig viden og /eller erfaring i forbindelse med konkrete opgaver af både praktisk og administrativ art. De pågældende kan, hvis det findes hensigtsmæssigt, deltage i bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret, og selvfølgelig er det kun bestyrelsen, der kan træffe endelige og bindende beslutninger.
Derfor fremsætter jeg ovenstående forslag til behandling på generalforsamlingen.
Personlig tror jeg, at der blandt medlemmerne er en del personer med kvalifikationer indenfor de områder foreningen arbejder med, som gerne vil yde et bidrag og en indsats uden at de er bundet af det egentlige bestyrelsesarbejde.
Med venlig hilsen
Jørn Kristensen
Sendt på mail til formanden.”
Dirigenten konstaterede, at forslaget var rettidigt indsendt. Forslaget blev vedtaget.

Ad 6. Kontingentfastsættelse
Kontingentet er uændret.

Ad 7. Valg af formand
Hans Sandbjerg blev valgt til formand for 1 år.

Ad 8. Valg af kasserer
Per Busk blev valgt.

Ad 9. Valg af bestyrelsesmedlemmerJens Aage Sandbjerg og Thomas Haagensen blev valgt for 2 år.
Kaj Vestergaard blev valgt for 1 år.

Ad 10. Valg af 2 suppleanter
Kjeld F. Pedersen blev genvalgt. Jens Christensen blev valgt, som ny suppleant.

Ad 10. Valg af revisor
Preben Albin Petersen blev genvalgt.

Ad 11. Valg af revisorsuppleant
Per Madsen blev genvalgt.

Ad 12. Eventuelt
Jens Aage Sandbjerg kunne oplyse, at der snarligt kommer en status vedrørende skarven fra mødet med Miljøstyrelsen etc. den 29. januar 2018.
Flere på generalforsamlingen sagde, at de gerne ville deltage i vandløbsarbejdet.
Det blev foreslået, at gydebanker kommer på web-siden http://hsbldk.blogspot.dk/
Den afgående formand fik en opmærksomhed fra foreningen i forbindelse med hans fratræden og en stor tak for indsatsen.
Dirigenten takkede for hyggeligt samvær.

Referat 15-03-2018

Dirigent Ejgil Gørup Christiansen

Smukke vinterbilleder


Hald Sø. Fotograf Poul Gerstrøm Jensen

Skovtrolde

Det kan være svært at sikre sin båd, når der er skovtrolde i nærheden. Fotograf Poul Gerstrøm Jensen