tirsdag den 21. maj 2019

DTU Aqua undersøger fiskene i Hald Sø.Foto: DTU Aqua

DTU-Aqua har nu mærket 33 sø-ørreder og 24 gedder, hvis gøren og færden man nu følger i rundt i søen. De mærkede fisk kendes let på det lille operationssår, der er lukket med to sting – se foto. Desuden er der taget en lille vævsprøve fra alle mærkede fisk ved at klippe et lille stykke af fedtfinnen – se foto. Med tiden bliver operationssåret næsten usynligt og stingene forsvinder.

Hald Sø’s Baadelaug har modtaget følgende fra DTU-Aqua:

Hvis I fanger nogle af de mærkede fisk, vil vi meget gerne vide det. Helst med angivelse af tidspunkt og position samt om I genudsatte fisken eller tog den med hjem. Vi vil naturligvis opfordre til, at man genudsætter mærkede fisk så hurtigt og skånsomt som muligt, men under alle omstændigheder vil vi meget gerne høre om fangsten. Skulle man finde en chip i en fisk, som man har taget med hjem uden at opdage, at fisken var mærket, vil vi meget gerne vide nr. på chipsen, og allerhelst have chipsen tilsendt med oplysninger om tid og position/sted for fangsten.

Vi vil desuden gerne høre om alle fangster af sø-ørred fra Hald Sø i år, med angivelse af om de er mærkede eller ej. Ud fra disse oplysninger kan vi beregne, hvor mange sø-ørreder, der faktisk er i søen.

DTU-Aqua håber på jeres forståelse og håber i vil indberette alle jeres fangster af sø-ørred og dermed være med til at gøre undersøgelsen så god som mulig.

Man kan rapportere sine fangster direkte til Henrik Baktoft DTU-Aqua hba@aqua.dtu.dk eller man kan bruge fangstjournal-appen, så er fangsten registreret hos DTU, eller man kan maile sine fangster til baadelaughaldsoe@gmail.com så vil dine fangstoplysninger blive overført til DTU og herefter slettet! Man skal kun bruge en af metoderne ellers bliver man dobbelt registreret.

Vi har desuden indsat et link her på hjemmesiden (internet-version) til DTUs fangstjournal.

Har du spørgsmål, så kontakt DTU direkte eller Hald Sø’s Bådelaug Jens V B Christensen telefon 21426956.

Majfluer!

Foto: Thorbjørn Svensson

Gedderne er langt om længe færdige med deres gydning, som de første brasen afløser dem og nu så småt er ved at indfinde sig på gydepladserne. Det ses. Over vandoverfladen opleves der blandt andet enkelte forekomster af dansemyg, og så er majfluen begyndt at klække! De første klækninger af Ephemera vulgata blev observeret d. 19. maj ved halvottetiden om aftenen.

 Æglægningen er et værre postyr, der ofte tiltrækker uønsket opmærksomhed fra dybderne…

Hun i andet voksenstadie, imago, eller på fiske-engelsk en ”spinner”.
Et majestætisk insekt, her en han i andet voksenstadie. Bemærk de triangulære farvemarkeringer på abdomens (bagkroppens) segmenter.
Ephemera vulgata (foto) og Ephemera danica (strømvand) udgør de to største døgnfluearter herhjemme.
Det døende insekt kaldes på fiske-engelsk for en ”spent spinner” grundet de udbredte vinger. Tillige et let bytte for fouragerende fisk.

tirsdag den 14. maj 2019

Inspektion af bådpladser og fartøjer mandag 13.maj 2019.

Foto: Thorbjørn Svensson

Ved gennemgangen er der bemærkninger at knytte til særligt pladser og både at finde i søens sydende. For de fireogfyrre bådpladser beliggende ved Dollerup gælder, at fire både lå på den forkerte plads, seks både var med korrekt nummer, men uden en tildelt plads, en båd var ulovlig, mens en anden båd endnu står uafklaret. I alt tolv forhold til notat. Herudover står flere både utilsete igennem tid. I søens nordende ved Skytteholmen ligger tillige et umærket fartøj. Berørte bådejere vil blive kontaktet af Statskovdistriktet, så forholdene kan bringes i orden. Nogle fartøjer fjernes. Hald Søs Bådelaug og Statskovdistriktet samarbejder i øjeblikket om muligheder for tydeligere afmærkning af bådpladserne søen rundt.
 Indtryk fra dagens gennemgang, tænkt som inspirationskilde til gør-det-selv-projekter med jollen som tema:


 Økosystem i økosystem” (habitat)

”Rustique” (patineret udtryk)

”Søvand” (havebassin)

”Vild natur” (plantekasse)

Geddefiskedag lørdag 11.maj 2019

Foto: Inge Busk


Det var en lille og tæt skare, der deltog i Geddefiskedagen ved Humlehuset. Tak for jeres fremmøde.
Dagen startede perfekt med, at Jens kom ind med en frisk gedde, der stadig slog med halen – bedre kan det ikke gøres!En kop kaffe og et rundstykke og ikke mindst …. ”lystfisker-historier” skal der til.Så er det afgang til søenDa fiskerne kom tilbage fra fangst, blev der hygget med mere snak og godt tilberedt fisk i rygeovnen betjent af Jens og Jens Aage.

mandag den 6. maj 2019

Dansemyg!

Der er blevet noget længere imellem dem, men de er her heldigvis endnu…
Foto: Thorbjørn Svensson


Et foto fra påskedag (21. april), hvor Chironomus anthracinus var kommet på vingerne i det gode vejr. Det er tidligt i år. Der blev kun observeret denne ene sværm, mens sporadiske klækninger af dansemyg observeredes så tidligt som skærtorsdag (19. april) omkring frokost. De følgende fotos er også fra dagene i påskevarmen.


C.a. han med de karakteristiske ”fjer” eller "vifter".


C.a. han tager sig et hvil på linen.


C.a. hun.


Endnu et fotografi af en C.a. hun taget i en af foreningsbådene.

torsdag den 2. maj 2019

Hald Sø’s Bådelaug – 50 års jubilæum.

30. april 1969 er den officielle start af Lauget. I tirsdags blev dagen markeret med en lille hyggelig sammenkomst af fremmødte medlemmer. Jubilæumsfesten bliver afholdt lørdag 17. august 2019 i Humlehuset. Reserver dagen.

Jørn Kristensen holdt, som deltager i stiftelsen af Lauget, en tale, hvor han fortalte om Laugets opståen. Som det ses på billederne fra dagen, var det en god stund.

Foto: Poul Gerstrøm Jensenfredag den 12. april 2019

Naturen er underfundig - og spændende


Forårsvarmen fra marts og første uge i april har sendt saften op i træerne, også i stubben af de birketræer, som er fældet ved Humlehuset. Så kom nattefrosten, saften frøs og danner istappe fra stupperne.

Foto taget af Per Busk den 10.04.19 kl. 13:10

torsdag den 4. april 2019

Vintersysler i Humlehuset. I vinter blev afholdt et wobler bygnings kursus. 3 rigtig hyggelige aftner i Humlehuset og 2 aftner i Egon Langgaards kælder, hvor vi malede woblerne.


Hyggelig afslutning på wobler kursus i Egons kælder.


Et lille repræsentativt udvalg af de fremstillede woblere. 
mandag den 25. marts 2019

70 små røde afmærkninger på Hald Sø.

DTU-Aqua skal lave en undersøgelse af fiskenes vandring i Hald sø, derfor er der udvalgt 70 målestationer, som er afmærket med en lille rød bøje. Disse afmærkninger vil ligge på søen frem til april 2020. Ved sejllads og fiskeri på søen venligst vis hensyn og undgå fiskegrej, anker med mere får fat i disse bøjer. Skulle du være uheldig så kontakt DTU direkte. Kontaktinformationer er vedhæftet bøjerne.
Ordinær generalforsamling på Naturskolen ved Hald, Ravnsbjergvej 71, 8800 Viborg


Tirsdag den 05. marts 2019 kl. 19:30.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af protokolfører
3. Beretning
4. Regnskab
5. Indkomne forslag (indsendes senest 7 dage før til bestyrelsen)
a. Godkendelse af jubilæumsfest
6. Kontingentfastsættelse, bestyrelsen foreslår kontingentet hævet til 75,00 Kr. årligt
7. Valg af formand (Hans Sandbjerg modtager genvalg)
8. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år, (Kaj Vestergaard modtager genvalg)
9. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år, (bestyrelsen foreslår Jens Christensen)
10. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
11. Valg af revisor, (Preben Albin Petersen modtager genvalg)
12. Valg af revisorsuppleant, (Per Madsen modtager genvalg)
13. Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent
Ejgil Gørup Christiansen blev enstemmigt valgt til dirigent.
Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt ifølge Bådelaugets vedtægter og
derfor beslutningsdygtig. 27 personer var mødt frem til generalforsamlingen.
Ad 2. Valg af protokolfører
Inge Busk blev valgt, som protokolfører.
Ad 3. Beretning
Formandens beretning var delt op i dels en beretning fra formanden, dels et tillæg om vandløbspleje ved
Jens Christensen.
Formandens beretning ved Hans Sandbjerg.
Formanden konstaterede at det har været et begivenhedsrigt og spændende år for Bådelauget. Bådebroen
er blevet totalrenoveret, pumpehus er malet. Humlehuset har fået et flot nyt tag. Det er blevet malet både
udvendigt og indvendigt; og huset blev gjort hovedrent i foråret. Humlehuset havde et godt besøgt åbent
hus arrangement, hvor det flotte resultat blev vist frem for interesserede.

2
Foran Humlehuset ned ad skrænten er der blevet fælde en del træer, ifølge aftale med skovfogeden, så
huset fremstår lyst og venligt igen. Træfældningen har også tilført en del godt brænde til huset.
Der har været møde med Naturstyrelsen om bekæmpelse af skarven. Derudover møde om udnyttelse af
arealer ved Skytteholmen.
Der foreslås opført et multihus. Bådelaugets interesse heri kan være mulighed for at opbevare
redningsveste og årer. Formanden oplyste, at der stadig ventes på referater fra begge møder.
Bådelauget deltog i Naturens Dag – en succes – formanden mener, at det er en aktivitet lauget bør
fortsætte med at deltage i.
Formanden gjorde opmærksom på at på laugets hjemmeside – www.hsbl.dk – er der mange gode tiltag,
bl.a. er der oprettet en aktivitetsliste, hvor medlemmer kan læse, hvad der er og kommer af arrangementer
i Bådelaugets regi.
Der var indvielse af omløbsstryg ved Non Mølle i starten af året. Lauget havde et lille indlæg i TV Midt Vest
ved denne lejlighed. Viborg Stifts Folkeblad havde også et indlæg om begivenheden.
Der meldes om god fangst af fisk fra medlemmer. Se på www.hsbl.dk medlemmernes gode billeder.
Der har været afholdt et godt wobler kursus i Humlehuset, hvor interesserede har fået inspiration til at lave
woblere.
Der foretages i år fiskeundersøgelse ved DTU Aqua, ligeledes foretages en vand- og fiskeundersøgelse af
Naturstyrelsen.
Af planlagte aktiviteter fremhævede formanden 50 års jubilæumsfest den 17. august 2019 ved Humlehuset.
Selve jubilæumsdatoen er den 30. april 2019. Der bliver afholdt en geddefiskedag lørdag 11. maj 2019, hvor
man forhåbentlig fanger en gedde, efterfølgende vil Jens Aage Sandbjerg og Jens Christensen vejlede i
hvordan fisken slagtes, røges og spises.
Formanden opfordrer til at medlemmer kommer med forslag til aktiviteter – send gerne til
baadelaughaldsoe@gmail.com.
Åleudsætning sker igen i år ved hjælp af Poul Gerstrøm Jensen og vandplejeudvalget.
Formanden slutter sin beretning med at takke en velfungerende bestyrelse, for de flotte resultater. En stor
tak til alle der har bakket op i det forgangne år.

Vandløbspleje ved Jens Christensen.
Den nye bestyrelse, der blev valgt sidste år, havde et ønske om at få lidt mere fællesskab omkring
vandløbsplejen.
Vi startede den 28/5 med at indbyde alle interesserede medlemmer til et par timers vandløbspleje kursus
ved Åge Ebbesen, som var godt besøgt med 12 deltagere.

3
Hen over sommeren/efteråret har vi så haft nogle hverdags eftermiddage, hvor nogle stykker er mødtes og
gennemgået et vandløb. Den øvre del af Dollerup bæk har vi været igennem et par gange for at rydde for
brøndkarse. Alle bække er gennemgået mindst en gang her i efteråret før opgang af fisk.
En weekend i september brugte vi på at renovere omløbsstryget ved mølledammen i Mostgård Bæk. Det er
vist et par år siden det sidst er renoveret, men under renovering fandt vi både ål og ørred-smolt, selv om
stryget var groet helt til i siv, græs og gederams. Renoveringen har haft en positiv effekt. Der er i år
observeret 15 gydebanker opstrøms mølledammen, og måske en opstrøms hovedvej 13 men ikke talt med.
Optælling af gydebanker.
Vi var en lille flok på 4 mænd ude og tælle gydebanker den 23/2
Dollerup bæk systemet: 77 gydebanker i alt, noget mere end sidste år. Men det er måske fordi vi har alle
tilløb er med, det ved jeg ikke om man havde sidste år. I år er der også lavet vandløbspleje i disse tilløb.
Hovedløb: 36 + 3 - Bisballe Bæk: 4 - Omløbsstryg: 11 - Opstrøms Mølledam: 16 - Sideløb opstrøms
Mølledam: 7
Mostgård Bæk: 50 gydebanker i alt, Det er også noget mere end sidste år, men i år har vi også her lavet
vandløbspleje opstrøms mølledam. 35 gydebanker nedstrøms Mølledam og 15 opstrøms Mølledam.
Gjeldbækken: 12 Gydebanker i alt, 2 mindre end sidste år.
Krobækken: 2 Gydebanker i år (måske lidt tvivlsomt) en sidste år forhåbentlig en lille forbedring.
Kappeldalen Bæk: 2 Gydebanker i år (måske lidt tvivlsomt) men en forbedring. Så fisk i bækken en af de
første dage i januar.
143 gydebanker i alt, en forbedring i forhold til sidste år med 91.
Det er også mit indtryk at fiskeriet har været lidt bedre i 2018 end de foregående par år. Der er fanget lidt
flere ørreder og mange geder.

Miljø
Med bekymring i den kraftige nedgang i antallet af den engang så udbredte dybvandsdansemyg
Chirónomus Anthracinus. Mistanke om mangelfuld drift og vedligeholdelse af iltningsanlægget. Fik vi i
september et medlem til at lave et dyk, for at undersøge, om der var myggelarver tilbage på søbunden. Det
var en kedelig opdagelse han gjorde, stort set ingen myggelarver, men i stedet hvide pletter og områder
med svovlbakterier (Lig-lagen)
Sammenholdt med disse observationer og så de få data man kan finde på miljøportalen, som alle viser en
lille negativ udvikling i Hald søs tilstand. Henvendte vi os den 30/9 2018 til kommunen med ønske om et
møde angående Hald Søs miljøtilstand og herunder iltningen af søen.
Efter flere henvendelser og anmodninger fik vi tilsagn om et møde 7/1 2019.

4
Her forklarer forvaltningen, at det er frivilligt, kommunen ilter Søen og man gør det kun med det formål, at
binde den fosfor til bunden, ikke for at rede bundfaunaen. De oplyser også, det er staten der fører tilsyn
med Søen.
Til vores spørgsmål om drift og vedligeholdelsen af iltningsanlægget kommer der nogle indrømmelser. De
vil undersøge anlægget inden iltsæsonen 19. Man vil drøfte vedligeholdelsespraksis med det firma, som har
udlagt anlægget. Man vil forsøge at fremskynde statens planlagte undersøgelse af Hald Sø fra 2020 til 2019.
Det er der, vi står nu. Men for at få politikerne involveret, har vi bedt om et møde med hele Klima og
miljøudvalget angående Hald Søs miljøtilstand.

Formandens beretning blev godkendt inklusiv tillæg.
Ad 4. Regnskab
Kassereren, Per Busk, gennemgik regnskabet for 2018. Han oplyste, at der pt. er 221 betalende medlemmer
i 2017 var der 225. Ved seneste opgørelse er der 218 stemmeberettigede medlemmer plus 5 nye
medlemmer.
Regnskab blev enstemmigt vedtaget.
Ad 5. Indkomne forslag
Godkendelse af jubilæumsfest. Ifølge vedtægterne skal bestyrelsen have godkendelse af
generalforsamlingen, hvis de påtænker at afholde en udgift, der overstiger 15.000 kr. Bestyrelsen antager,
at dette vil ske i forbindelse med denne fest. Der skal lejes telt, hyres musik, købes mad og drikkevarer etc.
Der vil være et tilmeldingsgebyr. Det blev drøftet, at det kunne blive på 50 kr. pr. gæst. Der blev forespurgt
på et overslag på udgifterne fra sidste fest for 5 år siden – dette havde kassereren ikke fået oplyst af den
tidligere. Udgifter til jubilæumsfest blev godkendt.
Forslag fra Preben Albin. Jeg foreslår, at vi køber genbrugsservice, tallerkner, glas og bestik til brug ved
jubilæumsfesten. Der blev diskuteret lidt frem og tilbage om forslaget – det endte med at festudvalget ville
tage forslaget med i deres overvejelser.
Ad 6. Kontingentfastsættelse, bestyrelsen foreslår kontingentet hævet til 75,00 Kr. årligt
Det blev godkendt at hæve kontingentet til 75 kr. pr. år.
Ad 7. Valg af formand
Hans Sandbjerg blev genvalgt til formand.
Ad 8. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år
Kaj Vestergaard blev valgt.
Ad 9. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år

5
Nuværende bestyrelsesmedlem Thomas Haagensen er ikke disponibel grundet arbejdspres. Jens
Christensen blev valgt.
Ad 10. Valg af 2 suppleanter
Thomas Haagensen blev valgt. Thorbjørn Svensson blev valgt.
Ad 10. Valg af revisor
Preben Albin Petersen blev genvalgt.
Ad 11. Valg af revisorsuppleant
Per Madsen blev genvalgt.
Ad 12. Eventuelt
Der var ikke bemærkninger til dette punkt.

Dirigenten takkede for god ro og orden samt hyggeligt samvær.

Referat 17-03-2019

Dirigent Ejgil Gørup Christiansen

tirsdag den 5. marts 2019

Nyt fra vandløbsplejerne - optælling af gydebanker

Foto Thorbjørn Svensson


Optællingsrunden af gydebanker for 2018 er gennemført med data indført i statistikken. Se status under ”Gydebanker”.

Hvordan tæller man gydebanker? Hvad er det, man skal kigge efter, og hvordan kan man være sikker på, at det man ser, er en stenet rede fyldt med fiskeæg?
For at søge at give et indblik, tager vi nu et lille smut ud i naturen, tidligere på året da optællingsarbejdet foregik, og kigger vandløbsplejerne lidt over skuldrene.


Med øjne på begge sider af vandløbet, går det nemmere med at spotte bankerne. Der kigges blandt andet efter bunker og samlinger af grus, farveforskelle i grusplamager, huller i bunden og steder med sand foran grussamlinger, hvor gruset er som blæst væk.


Teori, faktaviden og empiri om naturlige designs er grundlaget for optællingspraksis, som heraf argumenteres kvalitativ, en kvalificeret vurderingsøvelse. Her er holdet nået til enighed om, at en grusbunke er en gydebanke.

… Hvorefter banken skrives ind i felthæftet.

 
Det er et krævende arbejde, da alle meter i alle vandløb bør dækkes forsvarligt.

På vandløbsstræk med en egentlig vanddybde, kan det være svært at se bundforholdene detaljeret grundet refleksionen af lyset fra vandoverfladen. Så er det ikke altid let at afdække, om noget er noget, eller om det ikke er.

Et par poloaroidbriller (her indsat foran kameralinsen) klarer det problem. Brug gule eller ravfarvede linser under dårlige lysforhold, brune i vekslende lys og som allround, mens et par grå linser gør det godt ude på søen i høj sol.

Bingo! Her behøves ingen polaroidbriller for at se gydebanken. En samling af grus og småsten så stor at den næsten bryder vandoverfladen. Imponerende.

Også små gydebanker kan være tydelige som her, hvor den stenfri bund og sandede fordybning før bunken af grus indikerer, at en ny generation snart kan være på vej, bliver den ladt i ro.

Nogle steder skal der kigges dybt, og samtidig meget forsigtigt, under tuer.

Selv de mindste tilløb gemmer på fine forhold – se blot alt det grus.

Undervejs er der også tid til at vende kommende projekttanker, eksemplevis vedrørende et omløb som her.

Her er planen at nå frem til vandløbet, så optællingen kan fortsætte, uden at falde i engmudder - og ikke mindst undgå det dødsensfarlige kviksand som findes de forskellige steder i tilløbene.

En prægtig banke. Jo, nok er de trængte, søens ørreder, men de kæmper for livet. Eller også gør de blot det, de altid har gjort, og som de altid vil gøre – hvis de får lov…

Og foråret synes at komme tidligt i år. Et foto fra medio februar.

I okkervandet på plateauet er der ikke mange tegn på liv. Men hov, hvad er nu det..?