Vedtægter

§1.
Navn og hjemsted
Foreningens navn er Hald Sø´s Bådelaug. Foreningen er stiftet den 30. april 1969 og har hjemsted i Viborg Kommune.

§2.
Formål
Foreningens formål er at tilvejebringe samarbejde blandt Hald Sø´s bådejere for dermed at skabe gode betingelser for bl.a. lystfiskeri i Hald Sø. Formålet søges opnået ved følgende:
A. At arbejde for gode miljø og naturforhold i Hald Sø og de tilstødende områder.
B. At samarbejde med myndigheder, institutioner og enkeltpersoner for derved, at søge foreningens formål fremmet.
C. At påtale overfor myndigheder, institutioner og enkeltpersoner når der konstateres forhold, som kan være skadeligt for flora og fauna i Hald Sø og tilstødende områder, herunder tilløbene i deres hele udstrækning. (Grundvandsopland til Hald Sø.)
D. At arbejde for en øget forståelse for brugernes ansvar for den levende natur, hermed ansvarsbevidst lystfiskeri og færdsel på søen og i tilstødende områder.

§3.
Medlemsskab
Bådejere med båd i Hald Sø samt andre interesserede kan optages som medlem af foreningen. Optagelse kan ske ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem. Medlemmerne forpligter sig til at virke i foreningens interesser og underkaste sig dens vedtægter. Medlemsskabet gælder fra 1. april til 31. marts og er gyldigt fra den dag, medlemsskabet er betalt.
Udmeldelse
Udmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse til foreningens kasserer. Et medlem, der udmelser sig, har ingen krav på nogen andel af foreningens formue eller ejendele.
Udelukkelse
Nægtelse af optagelse, samt udelukkelse af foreningen kan ske, hvis bestyrelsen ikke anser vedkommende for berettiget, et sådant tilfælde skal da afgøres af generalforsamlingen.

§4.
Ledelse
Hald Sø`s Bådelaugs daglige ledelse varetages af en bestyrelse, der består af:
FORMAND, KASSERER OG 3 BESTYRELSESMEDLEMMER. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at der i ulige år vælges formand og 1 bestyrelsesmedlem og i lige år kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer. Derudover vælges 1 revisor, 2 suppleanter og 1 revisorsuppleant for 1 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er beslutningsdygtig, når et flertal af den valgte bestyrelse er til stede. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden finder det påkrævet, eller når mindst 3 af bestyrelsens medlemmer forlanger det. Sekretæren udarbejder og udsender referat af alle møder. Referatet godkendes på det følgende bestyrelsesmøde. Foreningen tegnes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden.
Tilføjelse til §4 – vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 24. juni 2020: Foreningens økonomiske anliggender administreres af formand og kasserer, der er bemyndiget til i fællesskab at disponere over foreningens formue, herunder til også at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter.
Formand og kasserer kan under denne bemyndigelse, såfremt det skønnes hensigtsmæssigt, videredelegere til udvalgte medlemmer i bestyrelsen, dog således at der altid tegnes 2 i forening.
Bemærkning: På vores generalforsamling d. 24. feb. 2009 blev det vedtaget at ændre § 4 således, at antallet af bestyrelsesmedlemmer nedsættes fra 7 til 5. Forslaget vil med generalforsamlingens samtykke, dog først være fuldt effektueret efter næste ordinære generalforsamling i 2010, idet vi indtil da fortsætter med 6 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. 

§5.
Generalforsamling
Hald Sø´s Bådelaug øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar/marts måned og afvikles efter en dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Formandens beretning.
4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab og status.
5. Indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Valg i henhold til §4.
8. Eventuelt.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 20 medlemmer indgiver skriftlig motiveret begæring herom. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter, at begæringen herom er modtaget af bestyrelsen.
Indkaldelse til generalforsamlinger skal foretages med mindst 14 dages varsel. I indkaldelsen angives dagsorden, samt i tilfælde af valg, hvem der er på valg og om vedkommende er villig til, at modtage genvalg.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovlig indvarslet.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, når ikke andet er foreskrevet i disse vedtægter. Skriftlig afstemning skal gennemføres, hvis et medlem udtrykker ønske herom. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges blandt de tilstedeværende medlemmer udenfor bestyrelsen. Dirigenten kan udpege det nødvendige antal stemmetællere til, at assistere ved afstemningen.
Alle medlemmer af Hald Sø´s Bådelaug, har stemmeret på generalforsamlingen. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

§6.
Forslag / Vedtægtsændringer
Forslag, herunder også ændring af eller tillæg til Hald Sø´s Bådelaugs vedtægter, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt til bestyrelsen mindst 7 dage før generalforsamlingen.
Forslag, der fremsættes under eventuelt, kan ikke vedtages eller bringes til afstemning.
Ændring af, eller tillæg til Hald Sø´s Bådelaugs vedtægter kan kun vedtages på en lovlig indkaldt generalforsamling, og kun såfremt 3/4 af de fremmødte medlemmer stemmer for.

§7.
Regnskab
Hald Sø´s Bådelaugs regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet skal revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.
Hald Sø´s Bådelaugs bestyrelse kan anvende foreningens midler til opfyldelse af foreningens formål. Investeringer over 15.000,00 skal godkendes af en generalforsamling.

§8
Kontingent.
Årskontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling i februar/marts. Sidste rettidige indbetaling er 15. maj. Såfremt kontingentet ikke er indbetalt inden ovennævnte dato betragtes medlemsskabet som ophørt. Der betales fuldt årskontingent uanset optagelsestidspunktet.

§9.
Opløsning.
Bestemmelse om foreningens opløsning skal tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens medlemmer er mødt og til forslagets vedtagelse kræves mindst 5/6 stemmeflertal.
Opnås sådan flertal på en ikke beslutningsdygtig generalforsamling, indkaldes en ny generalforsamling, hvor beslutningen da kan træffes med ovennævnte stemmeflertal uanset antal fremmødte stemmer. Ved bådlaugets evt. opløsning anvendes dettes aktiver til gavn for Hald Sø.
Lauget kan først betragtes som opløst, når eventuelle midler er overført til gavn for Hald Sø, og et afviklingsregnskab er godkendt af foreningens revisorer.
Foranstående love er vedtaget på Hald Sø´s Bådelaug´s stiftende generalforsamling d. 30.04.1969 og revideret på ordinære generalforsamling d. 28.03.1973 - d. 05.04.1977 - d. 29.04.1981 - d. 11.03.2004 og senest d. 24.02.2009
Revideret på ekstraordinær generalforsamling den 24.06.2020.