Hald Sø fakta

Areal: 340ha =3,4 km2
Største dybde: 31 m
Gennemsnitsdybde:  13,1 m
Vandmængde: 45 mio. m3
Vandgennemstrømning: 1000 L/sek.
Vandets opholdstid i søen: 1 ½ år
Topografisk opland: 34 km2
Grundvandsopland:  84 km2
Afløb: Non Mølle Å
Hald Sø´s Bådelaug har siden sin stiftelse arbejdet for et godt vandmiljø i Hald Sø. Ved at påvirke politikere, embedsmænd, presse og enkeltpersoner sagligt og positivt er det lykkes at nå meget langt.

Hald Sø´s Bådelaug har haft en væsentlig politisk indflydelse i dette forløb.        

I 1980erne blev alle dambrug ved søen opkøbt og nedlagt. Alle dambrugene blev naturgenoprettet. På dette tidspunkt anslog fiskeribiologerne, at der kun var 50 voksne søørreder i Hald Sø og dens tilløb. Der var dengang kun ganske korte strækninger med selvproducerende søørredbestande.

Bådelauget deltog aktivt bl.a. ved positiv dialog med dambrugerne. Der er gennemført en lang række projekter.      
Ved Dollerup Møllebæk og ved Mostgård Mølle er der etableret omløbsstryg, samt udlægning af grus og sten ved alle dambrugsområderne, der sikrer fri adgang til længere strækninger med gode gyde og opvækstmuligheder for bl.a. søørred.      
Der er flere steder skabt fri passage ved mindre rør underføring.
Der er etableret et okkerfældningsbassin ved Dollerup Mølle og øverst i Mostgård Bæk, der sikrer en god vandkvalitet på gydebankerne Nedstrøms.                      
Ved skånsom pleje med le er det lykkes at genskabe gode varierede forhold i alle søens tilløb.
Hald Sø´s Bådelaug plejer fortsat søens 11 km tilløb i samarbejde med Statsskovdistriktet, Viborg kommune og en række private lodsejere.
Spildevandet fra Dollerup, Skelhøje og Grundvad blev afskåret og i stedet ledt til rensningsanlægget ved Nørreåen og landbrugsudledningerne til vandløbene blev stoppet.                              
Dette store arbejde har betydet, at der i dag er en god selvproducerende bestand af søørred i alle søens tilløb og dermed et godt fiskeri for søens lystfiskere. Der udsættes ikke ørreder i Hald Sø og dens tilløb, der er derfor alene tale om en selvproducerende bestand. Vis derfor stort mådehold hvis du fanger søørreder på søen! Bådelauget sørger, som naturplejer af vandløbene for, der forsat er en god bestand af søørreder i Hald Sø.

Iltning af søen  blev påbegyndt i 1985. Bådelauget har nøje fulgt dette arbejde. Da man i slutningen af 1990erne ville spare på Amts budgettet til iltningen, sikrede Bådelauget igen ved politisk indflydelse at bevillingen til iltningen fortsatte i begrænset omfang.

Fra starten af 80érne og indtil i dag er der gjort en stor indsats for, at søens miljø igen skal blive som i de gode gamle dage og vi er godt på vej. Miljøfolk fra hele Europa besøger hvert år Hald Sø for at studere denne vellykkede redningsaktion for en af Danmarks flotteste søer.

Der er forsat stort behov for Bådelauget som ”vagthund”. Der har været flere forureninger ved søens tilløb, senest i 2002 hvor ørrederne på en kilometer lang strækning af Mostgård Bæk døde på grund af sprøjtemidler. Bådelauget fandt forureningen og meldte den straks til myndighederne. Der verserer jævnligt sager om byggeri, udvidelser af landbrug m.v. hvor søen og dens tilløb kan blive miljømæssigt påvirket.

Støt det gode arbejde og meld dig ind i Bådelauget.