onsdag den 8. januar 2020

Miljøovervågning af Hald Sø

Miljøstyrelsen overvåger nu tilførslen og udledning af næringsstoffer i Hald Sø. I december 2019 opsatte Miljøstyrelsen måleudstyr ved de vigtigste tilløb og ved udløbet fra Hald Sø. En station indeholder en tryksensor og en datalogger, som hvert kvarter måler vandstanden. På den måde beregner man, hvor meget vand, der løber til søen fra det enkelte vandløb. 
I løbet af et år kommer Miljøstyrelsen 14 gange og tager en vandprøve, som analyseres for bl.a. næringsstofferne kvælstof og fosfor. Samt beregner hvor meget vand, der løber ved de enkelte stationer. Det skal på sigt give fundamentet for, at kunne beregne en massebalance for Hald Sø. Hvor meget fosfor og kvælstof der tilføres og hvor meget der udledes.   

Foto: Jens V B ChristensenEn af Miljøstyrelsens målestationer.

Placeringen af målestationer. Kortudsnit – Miljøstyrelsen.